Открити въпроси по изпълнението на ОП РЧР

25.07.2019

493

Съгласно проведените дискусии от заседанията на Постоянните комисии на НСОРБ по труда и социалната политика и управлението на европейските фондове, проведени на 22 и 23 юли в гр. Пловдив, НСОРБ постави открити въпроси по изпълнението на общинските проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

От Управляващият орган на програмата, очакваме:

- стартиране на дейността на междуведомствената работна група по подготовката на нова процедура по ОП РЧР за изграждането на административен капацитет на общините по Законите за социалните услуги и личната помощ;

- мерки по процедурата за услугите за ранно детско развитие за ускоряване изпълнението на проектите;

- информация по процедурата за подкрепа на патронажната грижа;

-конкретни дейности и възможни решения за намаляване на дофинансирането по предоставянето на социални услуги в центровете за временно настаняване, кризисните центрове, приютите и центровете за работа с деца на улицата.

 

Поемаме ангажимент да:

- консултираме с общините предоставени ни предложения по разширяването на обхвата на услугите за ранно детско развитие, както и по мерки за целенасочена подкрепа и социална интеграция на уязвими групи от населението ни;

- разпространим и подкрепим набирането на данни за необходимостта от общинска социална инфраструктура, които да послужат при подготовката на програмата за следващия програмен период 2021-2027 година.

 

Разчитаме и на съдействие по отношение на извършвани проверки за устойчивост на услугите от първия етап на деинституционализацията на децата.

 

Можете да видите пълния текст на писмото ни до заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова тук: https://www.namrb.org/izpalnenie