Отговори на въпроси за подготовката на ИТИ на новата ПРР

26.10.2020

312

Считано от 23 октомври, на Единния Информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, на https://www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894 е създадена възможност за всички заинтересовани, да задават въпроси по подготовката или изпълнението на Интегрирана териториална инвестиция (ИТИ) в рамките на бъдещата Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 (ПРР).

Експерти от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще отговарят на въпросите и ще подпомагат потенциалните бенефициенти на новата програма чрез оналайн платформата.

Отговорите на изпратените въпроси ще се публикуват в срок до 3 работни дни от тяхното получаване.

За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР е създадено координационно звено, „Координация и оценка“, което ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация.