Очакват се коментари и бележки по Насоки за кандидатстване за подкрепа за здравната система за справяне с кризи

19.04.2021

133

 

До 17:30 ч. на 26.04.2021 г. (включително), по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg , както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, могат да се депозират коментари и бележки по проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/7188 

Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването, като инвестициите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения).

Предвиденият бюджет по процедурата, който се осигурява по линия на инструмента REACT-EU, е 129.3 млн. лева. Крайният срок за подаване на проектно/и предложение/я е края на месец юли 2021 г. 

Предвижда се процедурата да обхваща следните основни направления:

1.Укрепване капацитета на болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19: Обособяване на изолирани помещения в болничната инфраструктура, изграждане на изолирани асансьори за превозване на пациенти с COVID-19, увеличаване на капацитета на инсталациите за медицински газове (кислород, вакуум и сгъстен въздух), осигуряване на генератори на мощност с цел осигуряване на непрекъснатост на работата на живото поддържащата медицинска апаратура и газови инсталации и други;

2.Осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структури, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19: Оборудване за подобряване на дишането; монитори за жизнени показатели; стандартни болнични легла и легла за интензивна грижа, постелен болничен инвентар, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори, генератори на мощност с цел осигуряване на непрекъснатост на работата на живото поддържащата медицинска апаратура, газови инсталации и други;

3.Повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19;

4.Внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните пациенти при получаване на медицински грижи:

  • Подпомагане процеса по успешно внедряване на Националната здравна информационна система, както и на Информационната система за контрол на медицинската експертиза.
  • Подобряване на достъпа до медицинско обслужване в райони с неблагоприятни условия чрез осигуряване на оборудване за общопрактикуващите лекари и лекари-специалисти със софтуер и средства за дистанционно наблюдение на пациентите.
  • Подобряване достъпа на гражданите, включително и в неравностойно положение, до медицинско обслужване, чрез осигуряване на оборудване за пациенти за дистанционно наблюдение.
  • Внедряване на системи за архив и пренос на образни изследвания (PACS) за трето ниво структура по образна диагностика.
  • Подпомагане на аптеките за успешно внедряване на електронни рецепти.

5.Други дейности в подкрепа на инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване и мерки за опазване на здравето и безопасността, включително осигуряването на ваксини и лекарства.

Инвестициите ще бъдат реализирани от Министерство на здравеопазването на базата на текущи анализи на възникналата кризисна ситуация, прогнозни данни за разпространение на заразите и съответните планирани мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Във всеки регион ще бъдат включени основни лечебни заведения, които са лекували пациенти с COVID-19. Определянето на конкретните лечебни заведения ще се прецизира от Министерство на здравеопазването в зависимост от степента на натовареност, броят на лекуваните пациенти, сложността на случаите, организацията на работа в лечебните заведения за болнична помощ, в условията на извънредна епидемична обстановка.

Планираната продължителност на всеки проект, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца, като същите следва да приключат не по-късно от 31.12.2023 г.

За формиране на общо становище по проекта на Насоките и приложенията към тях, очакваме коментари и бележки от заинтересованите общини, до 23 април на електронна поща: namrb@namrb.org