Очакваме коментари по Концепцията за модернизация на образователната среда по ПВУ

19.04.2022

153

 

На http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1039 е публикувана Концепция по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене/самоподготовка и насърчава образователните иновации в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение.

Бюджетът на процедурата е 326.1 млн. лв., който е разпределени по компоненти и райони на планиране, както следва:

 • Компонент 1: общ бюджет от 236 млн. лв., разпределен поравно от 39.3 млн. лв. по райони за планиране.
 • Компонент 2: общ бюджет от 90.1 млн. лв., разпределен поравно от 15 млн. лв. по райони за планиране.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

Компонент 1 „Интервенции върху съществуващи училищни сгради“:

 • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
 • Дейност 2: Създаване на образователна STEM среда в училищата;
 • Дейност 3: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/ помещенията (без STEM среда) на училището.

Компонент 2 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“:

 • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
 • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/ помещенията на детската градина.

 

Допустимите крайни получатели на средствата по процедурата за Компонент 1 са общини за общински училища и държавни училища към МОН от допустимите образователни институции (общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО: начални, основни, обединени, средни училища и профилирани гимназии). По Компонент 2 допустимите кандидати са общини за общински детски градини.

 

!!! Кандидат община може да подаде повече от едно проектно предложение по съответния компонент, когато те са за различни общински образователни институции.

Максимален размер на помощта:

 • По Компонент 1 - 4 млн. лв.;
 • По Компонент 2:
  • За общински детски градини с до 2 групи – 1.3 млн. лв.;
  • За общински детски градини с 3 и повече групи – 1.8 млн. лв.

 

Дейностите по проектите следва да се изпълнят не по-късно от 01.06.2026 г.

Очакваме коментари и бележки на общините по Концепцията, до 3-ти май на електронна поща: namrb@namrb.org