Очакваме коментари и бележки по проекта на Споразумението за партньорство 2021-2027

30.06.2021

173

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на проекта на Споразумението от м. юни, което е публикувано на  https://www.namrb.org/sporazumenie-za-partnaorstvo

За формиране на общо становище по стратегическия документ, до 12 юли на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме коментари и бележки от общините по текстовете му.

Споразумението за партньорство определя стратегията на държавата- членка и приоритетите й за изпълнение по Кохезионната политика и Общата политика в областта на рибарството, както и рамката за управление на средствата от европейските фондове през програмен период 2021 -2027.

Съгласно проекта на документа, през програмен период 2021-2027, инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, свързани с по-интелигентната, по-зелената, по-добре свързаната, по-социалната и по-близката до гражданите си Европа, както и по специалната цел на Механизма за справедлив преход.

За реализацията на тези цели, ще се разчита на пет от европейските фондове- Европейският фонд за регионално развитие, Кохезионният фонд, Европейският социален фонд плюс, Фондът за справедлив преход и Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Финансовият им принос за страната ни възлиза на 10 897.737 млрд. евро. Чрез него, както и с национално финансиране са планирани инвестиции в обхвата на девет програми, с общ бюджет от около 13.3 млрд. евро. Програмите са за: развитие на регионите; конкурентоспособност и иновации в предприятията; околна среда; транспортна свързаност; научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация; образование; развитие на човешките ресурси; храни и/или основно материално подпомагане; техническа помощ и морско дело, рибарство и аквакултури. Страната ни ще има и отделен достъп до 12 програми за европейско териториално сътрудничество.

Предвидени са и мерки за укрепването на административния капацитет за изпълнението на отделните програми, включително за ефективно и ефикасно управление и координация на интегрирания подход за териториално развитие, както и за изграждане на партньорства и разработване и изпълнение на интегрирани проекти.

На 15 юли ще се проведе и онлайн обществено обсъждане на проекта на Споразумението, като регистрацията за участие в събитието е отворена до 9 юли. Повече информация за общественото обсъждане може да намерите на https://www.namrb.org/publitchno-obsazdane-na-proekta-na-sporazumenieto-za-partnaorstvo-2021-2027