Очакваме коментари и бележки по проекта на Програмата за образование 2021-2027

13.07.2021

120

 

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на проекта на Програмата за образование за периода 2021-2027 (ПО), което е публикувано на  https://www.namrb.org/operativna-programa-za-nauka-i-obrazovanie

За формиране на общо становище по стратегическия документ, до 23 юли на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме коментари и бележки от общините по текстовете на програмата.

Програмата е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 „По-социална Европа - реализиране на европейския стълб на социалните права“ и ще се финансира от Европейския социален фонд плюс, като индикативният й бюджет възлиза на почти 978 млн. евро.

В обхвата на ПО са включени множество дейности и мерки за подкрепа, насочени към: ученици; младежи; възрастни извън задължителната училищна възраст; родители; учители; педагогически специалисти и друг персонал; лица със специални образователни потребности; младежи и възрастни от маргинализирани и уязвими групи; институции в системата на училищното образование; общини; неправителствени организации; висши училища; научни организации и др. 

Дейностите са програмирани в три основни приоритета за приобщаващо образование и образователна интеграция, модернизация и качество на образованието и връзка на образованието с пазара на труда, като се предвижда общините, да са сред бенефициентите по първите два. Общините ще могат да участват в дейности свързани с: разширяване обхвата в предучилищното образование и в началния етап на основно образование; обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното и училищно образование; превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата; създаване на условия за достъп до образование, чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери; комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията; утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт; дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. професионалното образование и обучение; създаване и прилагане на култура за иновации, иновативни детски градини и училища и др.

Голяма част от дейностите за подкрепа, ще се реализират чрез териториални подходи (ИТИ, ВОМР).  Залага се и условие, част от подкрепата на програмата да бъде насочена към общини с изработен общински план/стратегия за интеграция на ромите, както и към такива с общинските планове за действие за интеграция на участници от уязвими групи.

На 28 юли от 10:00 часа ще се проведе и онлайн обществено обсъждане на програмата. За участие в същото, до 27 юли на електронен адрес: y.bozhilova@mon.bg, следва да се направи регистрация, която включва информация за трите имена на участниците, електронната поща и институцията/ организацията, която представляват.