Очакваме коментари и бележки по проекта на ПКИП 2021-2027

23.08.2021

160

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на публикувания за обществено обсъждане проект на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г., на  https://www.namrb.org/operativna-programa-za-inovacii-i-konkurentosposobnost

За формиране на общо становище по стратегическия документ, до 10-ти септември на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме коментари и бележки от общините по текстовете на програмата.

Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Индикативният й бюджет възлиза на почти 1.51  млрд. евро. Дейностите обект на бъдеща подкрепа са в рамките на два основни приоритета за иновации и растеж и  кръгова икономика.

В обхвата на ПКИП са включени дейности за: подкрепа на иновациите в предприятията; разработване на цифрови технологии; киберсигурност и поверителност на данните в МСП; подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите; насърчаване на предприемаческата активност – подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия; подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове, вкл. изграждане на производствена инфраструктура; дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията; по-ефективно използване в производството на природните ресурси; подобряване управлението на отпадъците в предприятията; създаване на браншови платформи и др.

Бенефициенти на ПКИП ще са МСП, индустриални паркове, браншови/работодателски организации, институции, агенции и организации в подкрепа на бизнеса, големи предприятия,  както и предприятия, извършващи дейности с отпадъци (предварително третиране) и др. 

Част от дейностите за подкрепа, ще се изпълняват в рамките на индустриалните паркове, чрез подходите на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) и Воденото от общностите местно развитие (ВОМР). Планира се подкрепата по Програмата да се изпълнява с комбинирано финансиране между финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ.

Предвидено е провеждане на обществено обсъждане на програмата в електронна среда, като допълнително ще бъде публикувана информация за датата и часа му.