Осма национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

17.04.2019

611

Днес в София бе открита Осмата национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините. С приветствие и анализ на динамичната законодателна среда към участниците се обърна изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Главният архитект на София Здравко Здравков поздрави колегите си от името на общината домакин и представи опита на Столична община в подобряване на законодателството, имащо отношение към устройството и планирането на територията на общината, както и добрите примери от проведени конкурси на общината.

Програмата продължи с превърналото се в традиция представяне на добри практики. Директорът на Общинско предприятие „Софпроект – ОУП“ запозна участниците с практиката на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии – Визия за София.

Представени бяха възможности за финансиране на проекти за изпълнение на стратегическите цели на общините и анализ на измененията в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и преходът към новите планови документи.

Участниците в срещата се запознаха с основни стъпки и правила за успешното провеждане на обществено обсъждане, като един от задължителните елементи на доброто управление, което повишава публичността и прозрачността в дейността на институциите, улеснява връзката и взаимодействието с обществеността и създава предпоставки да партньорство и обществена подкрепа.

В следващите дни от срещата ще се включат представители на законодателната и централната власт, Комисията за енергийно и водно регулиране, браншовите организации на архитектите и консултантите, както и съдия от Върховния административен съд (ВАС).

С тях ще се дискутират важните въпроси и предизвикателства пред подобряването на контрола върху строителството и взаимодействието между Дирекцията за национален строителен контрол, общините и строителния надзор, отговорностите и санкциите, свързани с прилагане на Закона за усктройство на територията и практиката на ВАС по прилагането му. Ще се обсъдят още актуални въпроси и казуси, свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции, както и ползите от внедряване на Географска информационна система (ГИС) в общините.