Организационни и технически дейности по осигуряването на изборни книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

07.10.2021

213

Администрацията на Министерски съвет изпрати писмо с информация относно организационните и техническите дейности по осигуряването на изборни книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. до всички областни управители, кметове на общини, ангажираните с процеса министри и председателя на ЦИК. Информираме Ви за най-важното от него:

С Решение от 2 септември 2021 г. 46-ото  Народно събрание насрочи изборите за президент и вицепрезидент Република България на 14 ноември 2014 г. С Указ № 245 от 14.09.2021 г. Президентът на Републиката разпусна Четиридесет и шестото Народно събрание и насрочи избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Централната избирателна комисия прие хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. –  Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. и  утвърди образците на изборните книжа – Решение № 538-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК, допълнени с Решение 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на ЦИК, изменени с Решение 558-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК, допълнени с Решение 562-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК 

Условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са определени в Решение № 544-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК в съответствие с чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

Областните управители, кметовете на общини и техните администрации изпълняват ангажиментите си по организационно-техническата подготовка (ОТП) на изборите в съответствие с:

 • Изборния кодекс (ИК);
 • решенията на Централната избирателна комисия (ЦИК);
 • писмата и указанията от администрацията на Министерския съвет (АМС).

По отношение на избирателните списъци областните управители, кметовете на общини и техните администрации изпълняват указанията на ЦИК и на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване” („ГРАО”) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Опазването на обществения ред, охранителните дейности при транспортиране на изборните книжа и материали и охраната на изборните помещения при организирането и провеждането на изборите се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.

Във връзка с ОТП на изборите, териториалните органи на изпълнителната власт и техните администрации изпълняват и други задачи, произтичащи от Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия.

 

Кметовете на общини имат задължения по:

 • образуването на секциите;
 • обявяването на списъците;
 • провеждането на преговори с политическите партии и коалиции за съставите на СИК и предложение за назначаването им.

Кметовете на общини и общинските администрации осигуряват:

 • условия и материали за работа на СИК и ПСИК, вкл. осигуряващи гласуването на избиратели по чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, съвместно с РИК;
 • предаването на книжата и материалите за изборите на СИК в деня преди изборите, съвместно с РИК;
 • транспорт на членовете на СИК от секциите до РИК;
 • копирни устройства във връзка със задълженията на СИК да предоставя на лицата, посочени в чл. 283 от ИК копие от протокола, включително консумативи;
 • приемането и съхранението на изборните книжа и материали на СИК в изпълнение на чл. 287, ал. 7 и ал. 8 от ИК в съответствие с указанията на ЦИК.

Задължение на кметовете е премахването или изземването на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК по решение на РИК или на СИК в изборния ден. Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК на територията на повече от един изборен район или, които се отнасят за повече от един изборен район, се премахват или изземват от областния управител по решение на ЦИК.

Областните управители са административнонаказващи органи за нарушения на изборното законодателство в случаите, определени в Административнонаказателните разпоредби на ИК.

За планирането и своевременното изпълнение на задачите по ОТП на изборите се изисква стриктно спазване на определените в Изборния кодекс и хронограмата на изборния процес срокове, както и оперативните срокове в решенията на ЦИК и указанията АМС.

Взаимодействието се осъществява при съчетаване на принципите за бързина, надеждност, ефикасност, ефективност. За комуникацията и координацията в съответствие с динамиката на изборния процес приоритетно се използват връзките с техническите екипи по електронна поща и телефон.        

Поисканата от централно ниво информация от кметовете на общини и общинските администрации следва да се предоставя чрез областните администрации. Информацията се предоставя във вид, който позволява бързо обработване (excel-формат).

 

Писмото от Администрацията на Министерски съвет с информация относно организационните и техническите дейности по осигуряването на изборни книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. можете да видите на страницата ни, в раздел "В помощ на общините", "Указания": https://www.namrb.org/ukazaniia

След постъпили запитвания, от АМС изпратиха допълнително писмо, във връзка с кутиите за изборите, което можете да видите в същия раздел, посочен по-горе.

Решенията и указанията на ЦИК, както и друга актуална информация, свързана с изборния процес, се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия http://www.cik.bg. Решенията на ЦИК се публикуват и на страницата на Българската телеграфна агенция http://bta.bg/.