Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено през 1996 г. от 1/3 от общините. Постепенно, в резултат от активната му дейност, към него се присъединяват всички 264 общини (вече 265, с новосъздадената от 2015 г. община Сърница).

Сдружението е единствената национално представителна организация на местните власти в България.

Решението за участие на общината в НСОРБ се взема от общинския съвет. Той определя единия делегат от общината, а другия е кметът. 

 Устройството и дейността на НСОРБ се уреждат в неговия Устав.

 

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание.

То се състои от представителите на всички общини-членове на Сдружението и заседава веднъж годишно. Всяка община е представена от двама делегати - кмета и представител на ОбС.

 

Управителен орган на НСОРБ е Управителният съвет.

Той се състои от 23 члена, избрани от Общото събрание за срок от четири години. Прдседателят на Управителния съвет, също се избира от Общото събрание. От своя състав УС избира заместник-председатели.

 

Контролен орган на НСОРБ е Контролният съвет.

Той се състои от 5 члена, избрани от Общото събрание за срок от 4 години. Той контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, на бюджета на Сдружението и следи за спазването на Устава на организацията.

 

Постоянните комисии на НСОРБ

се създават и закриват от Управителния съвет на НСОРБ. Те работят за промени в законодателството за местното самоуправление и за разпространение на добри практики между общините. Членове на комисиите могат да бъдат както изборни представители, така и общински експерти. Съставът на комисиите се формира на база подадени от всяка община заявки за участие. Комисиите заседават присъствено най-малко два пъти годишно и дистанционно. Заседанията им са открити за всички, които проявяват интерес към представяната тема, което ги превръща в работещи форуми. 

 

Изпълнителният директор 

се избира от Управителния съвет. Той назначава и освобождава служителите на НСОРБ, съгласно одобрена от УС структура и численост. Оперативната дейност на НСОРБ се осъществява от екип от 40 души. По отделни задачи и проекти се привличат и краткосрочно наети експерти. Всички те са постоянно на разположение за предоставяне на услуги, информация и консултации на общините. Над 300 доброволни експерти от общините подкрепят усилията на екипа на Сдружението. Гъвкавата система на организация позволява част от тях да работят в тематични мрежи, в зависимост от приоритетните за решаване въпроси. 

Всички работни места в офиса на НСОРБ са оборудвани с модерна техника, свързани са в локална мрежа и разполагат с постоянен достъп до интернет и разнообразни бази-данни за местното самоуправление в България и по света.

В експертните мрежи на НСОРБ са включени вече над 700 общински експерта.

 

Център за обучение на местните власти на НСОРБ (ЦОМВ)

Центърът ни за обучение на местните власти в с. Гергини, община Габрово функционира вече повече от 11 години. Предлагаме на общинските служители отлични условия за обучение и за провеждане на общински мероприятия: обучения, семинари, изнесени заседания на общинските съвети, срещи с български и чуждестранни партньори и гости, тиймбилдинги и др.

Учебната база разполага със 6 зали с капацитет до 60 места и една с капацитет от 150 места. Залите са климатизирани и оборудвани с презентационна техника. Голямата конферентна зала разполага с озвучителна и записваща техника, както и с две преводачески кабини. Разполагаме и с модерна компютърна зала за 20 души. Хотелската база предлага удобно настаняване за 100 човека.

 

Общински ресурсно-координационен център (ОРКЦ)

От 01.07.2014 год. стартира официално работата на общински ресурсно-координационен център (ОРКЦ). Дейността на центъра ще се реализира в няколко направления:

  • Представителство пред централната власт – обусловено от законовите правомощия на НСОРБ да представлява и защитава интересите на общините пред централната власт;
  • Изграждане и поддържане на бази от ресурсни материали за подпомагане дейностите на общините по подготовка, управление и отчитане европейски проекти;
  • Експертна подкрепа за общините – подпомагане дейността на общините по европроекти.

 

Годишният бюджет на НСОРБ 

се формира главно от спечелени на конкурсен принцип проекти от международни донори - 60%, от членски внос - 30%, и приходи от дейност - 10%. Организацията непрекъснато изгражда капацитет за управление на проекти и резултатът от това е разработването и изпълнението на големи по стойност проекти. Тяхната реализация става при гарантирана прозрачност и контрол от страна на членовете.