ОПРР: Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

20.03.2020

299


Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 е изменена процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), е определен нов краен срок за кандидатстване - до 21 април 2020 г. Промяната е отразена в Насоките за кандидатстване в точка 22. „Краен срок за подаване на проектните предложения”.
Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ и Заповедта за изменението им са публикувани на интернет страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Актуални процедури: Процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, както и в ИСУН 2020.