ОПРЧР: Обществено обсъждане на процедура „Детски кътове“

08.09.2020

346

На https://esf.bg/aktualno/  е публикуван за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура „Детски кътове“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Целта е подкрепа на работодатели от реалния сектор и на органи на изпълнителната и местната власт за създаване на нови детски кътове на работното място, за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот на работниците и служителите.

Всеки детски кът ще трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца до 12 г. възраст, като за детегледачи следва да бъдат наемани безработни, регистрирани в Бюрата по труда, които при необходимост ще преминават обучение. Проектите ще поемат възнаграждението на детегледачите за период до 12 месеца, като размерът му ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни

Бюджетът на процедурата е 15 млн. лв. Минималният размер на проект е 50 хил. лв., а максималният -150 хил. лв. За органите на изпълнителната и местната власт не се изисква съ-финансиране. За реалният сектор съфинансирането е между 10% и 30% от стойността на проекта, в зависимост от големината на фирмите.

Кандидатстването е самостоятелно или в партньорство, като фирмите ще имат право на до пет асоциирани партньори, а органите на изпълнителната и местната власт могат да са в партньорство единствено с други органи на изпълнителната и местната власт.

Допустими са дейности за: осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца; подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ; предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца и включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца.

Изпълнението на дейностите по проектите следва да приключи до 30.06.2023 г.

Крайният срок за изпращане на коментари и бележки по проекта на Условията за кандидатстване е 18 септември 2020 г.