ОП РЧР: Удължен е срокът за кандидатстване по три процедури

31.08.2020

399

Удължава  се срокът за кандидатстване по процедури „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“, „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ и „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) https://esf.bg/promjana-v-uslovijata-za-kandidatstvane-po-proceduri-podkrepa-za-licata-s-uvrezhdanija-komponent-2-socialno-vkljuchvane-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-s-intelektualni-zatrudnenija-i-integrirani/

Проектни предложения и по трите процедури ще се приемат до 17:30 часа на 31 декември 2020 г.

  • Процедура „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“:

Целта й е да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Допустими бенефициенти са общините: Велико Търново, Столична, Шумен, Силистра, Пазарджик, Кюстендил, Кърджали, Перник, Асеновград, Дупница и Троян. Резервни бенефициенти, при наличие на остатъчен финансов ресурс, са общините: Раднево, Велики Преслав, Исперих, Сливен, Септември, Девин и Алфатар.

Общият бюджет на процедурата е 11 млн. лв. а максималният размер на проект е 1 млн. лв.

  • Процедура „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“:

Целта на процедурата е, чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи социални услуги в общността за създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността. Конкретни бенефициенти са общините: Дряново, Своге, Велико Търново, Кюстендил, Столична община, Шумен, Перник, Търговище, Кърджали и Враца.

Допустимо е партньорството с доставчици на социални услуги, неправителствени организации, публични лечебни и здравни заведения и Министерство на здравеопазването. 

Максималният размер на проект е 1 млн. лева, а общият бюджет на процедурата е 18 млн. лв.

  • Процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“:

Целта е допълваща подкрепа на проектите по ОПРР на общините за изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата.

Допустими кандидати са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 18 млн. лв. Максималният размер на проект се определя съобразно капацитета на предвидените за финансиране социални услуги (брой места).