ОП НОИР: Указания по изпълнението на европроектите във връзка с извънредното положение

16.03.2020

346

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, призовава всички бенефициенти да спазват противоепидемичните мерки, като преустановят всички групови занимания и публични събития, предвидени по финансираните проекти, до приключване на извънредното положение.

Управляващият орган ще продължава да изпълнява задълженията си при въведена организация за дистанционна работа на служителите чрез ИСУН 2020, електронна поща и др. средства за комуникация.

При изпълнението на финансираните дейности се насърча максимално да се използват възможностите, които предоставят съвременните информационни и комуникационни технологии, и в случаите, в които това е възможно, се препоръчва дистанционно изпълнение на дейностите (напр. осъществяването на дистанционни форми на обучение/обучение в електронна среда, видеоконферентни връзки, виртуални класни стаи и др).

Управляващият орган продължава да извършва верификация и да възстановява разходи по всички подадени отчети в съответствие с етапа на изпълнение на проектите.