Одобрена е визията на новата Програма за сътрудничество с Румъния

16.09.2020

211

 

На 16 септември, на онлайн заседание Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027, одобри визията на бъдещата програма.

Съгласно решението на Групата, бъдещата програма, която се очаква да е с бюджет от около 165 млн. евро евро дял, към който ще се добави и национално финансиране от до 30%, ще включва интервенции в обхвата на две от петте политически цели на ЕС.

Първата цел е европейската под номер 3 за по-добре свързаната Европа, чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ. По-същата ще бъде включен стратегически проект за анализ на свързаността на региона, включително на възможностите за изграждане на нови мостове на р. Дунав, пристанища, фериботни връзки и др.

Втората цел е европейската номер 5, известна като териториалната такава, за Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрираното развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи. За реализацията й, ще се изготви обща Териториална стратегия за трансграничния регион, която ще определи областите на бъдещото взаимодействие. Ще се създаде и Направляващ комитет, включващ представители на всички заинтересовани страни, който ще менажира процеса по изготвянето и реализацията на Трансграничната териториална стратегия. И от българска и от румънска страна има готовност, включително е осигурена и консултантска помощ, за стартиране на процеса по подготовката на Стратегията. В основата й ще бъде предложеният от българските общини проект за подобряване на европейския велосипеден маршрут EuroVelo 6, ще се предвиди и малък фонд за подкрепа на микро и малки предприятия от региона. Анализната част на бъдещата стратегия ще отчете приоритетите за трансгранично сътрудничество и инициативите по тях, заложени в Интегрираните териториални стратегии за развитие на българските региони от ниво 2. Планира се стратегията да се изготви в кратки срокове, а бъдещата програма да се депозира за одобрение от Еврокомисията до 6 месеца, т.е. до март 2021 г. За да се осигури бърз старт на новата програма за сътрудничество към Стратегията се планира списък от проекти. Визията е да се финансират само стратегически проекти, със следните характеристики:

-съществен трансграничен подход и реално трансгранично въздействие;
-проекти в полза на цялата програмна област и фокус върху целите на Зелената сделка (напр. воден транспорт / плавателност);

- проекти подобряващи трансграничната мобилност и премахващи липсващите връзки и административни бариери;

-готови проекти (зрели в момента на подаване).

За реализацията на целта, ще се насочи възможно най-голяма част от бюджета на бъдещата програма.

Възприетият от двете държави подход, който несъмнено ще е голямо предизвикателство, получи подкрепата на представителите на Европейската комисия. В допълнение към териториалния подход, те препоръчват и обмислянето на съвместни дейности за адресиране на климатичните промени и резултатите от тях по поречието на Дунав, като засушавания и наводнения, както и използването на потенциала на ВЕИ за производство на зелена енергия. Другата препоръка на ЕК е за инвестиции в изграждането на капацитет за съвместно управление на граничната територия, включително съвместни институции. За подкрепа преодоляването на административните и нормативните пречки пред това сътрудничество в момента има покана за набиране на проекти за предоставяне на техническа помощ на местни и регионални власти. Повече информация на: https://www.b-solutionproject.com

Понастоящем се осъществява и публична консултация https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming_crossborder_obstacles за проучване мнението на заинтересовани страни от граничните региони, за пречките пред развитието на сътрудничествата между тях.

Преговорите по новия Регламент за Инттеррег са интензивни, като е възможно в хода им да се заложи задължителен принос на бъдещите програми към политическата цел на ЕС под номер 2, за по-зелената и нисковъглеродната Европа, която допринася за реализацията на Зелената сделка.

Съвместната работна група, в чието заседание от страна на НСОРБ участва началник отдел „Програми и проекти на общините“ в Сдружението, взе решение и за управленската структура на бъдещата програма. Не се предвиждат изменения спрямо настоящата, т.е. Управляващият орган ще е румънското министерство на благоустройството, развитието и администрацията. Българското министерство на регионалното развитие и благоустройството ще продължи да изпълнява ролята на Национален партниращ орган. Регионалният офис в Кълъраш отново ще е съвместен секретариат. За да се осигури подкрепа на заинтересовани страни и бенефициенти от българска страна по подготовката и изпълнението на проекти, на българска територия ще се създаде информационно звено.

От днес стартира и нарочна триезична интернет страница на бъдещата програма https://interregviarobg.eu/bg