Обучение за бенефициентите по Програма INTERREG V-A Румъния – България

26.11.2021

125

На 24 ноември, по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020, се проведе онлайн тематична среща с българските бенефициенти на проекти-https://www.interregrobg.eu/bg/783-thematic-meeting-for-beneficiaries-of-projects-financed-under-the-interreg-v-a-romania-bulgaria-programme.html.

В рамките на срещата, бяха обсъдени актуални теми по приключването и устойчивостта на проектите, често допусканите грешки при отчитането и изменението на договорите, поставяни въпроси свързани със системата e-MS, мерките за борба с измамите, както и други въпроси. Презентация от срещата: https://www.interregrobg.eu/bg/programme/prorgramme-publications.html