Общинските проекти „в изпълнение“ по ОПРР 2014-2020

10.11.2021

255

 

В последната една година, на регулярна база общини сигнализират НСОРБ за “бавни и твърде мудни темпове” по разплащанията на техни проекти „в изпълнение“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Съгласно сигналите, сроковете за възстановяване на средства по общинските проекти, значително надвишават нормативно определените от 3 месеца. От м. март насам ситуацията допълнително се комплицира и от честите смени на ръководството на Управляващия орган и продължителните периоди на липса на оторизирано да извърши плащания по верифицирани разходи лице.

От м. май насам, Сдружението постоянно информира, както ръководството на министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и поредното ново на Управляващия орган, за необходимостта от активизирането на разплащанията по общинските проекти по Програмата.

За да анализира  ситуацията, екипът на НСОРБ по програми и проекти на общините, обобщи публично достъпните данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) по ОПРР, към 4-ти ноември 2021 г., за общинските проектите в изпълнение. Повече информация в приложения материал.