Общините се нуждаят от над 290 млн. лв. за превенция на риска от наводнения

04.10.2021

127

В подкрепа разработването на Програмата за околна среда за периода 2021-2027 г., НСОРБ проведе проучване сред общините за идентифициране на конкретни мерки насочени към адресирането на риска от наводнения. В проучването се включиха 114 общини, както обобщените резултати, показват че:

1.Дейности за създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките и др.: 12 общини с 13 проекта на стойност около 11 млн. лв., имат интерес за изграждане на малки буферни басейни;

2.Дейности за подобряване на задържането на водите (възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на речното корито, на стари меандри, на наводняеми зони и др.):

 • 49 общини чрез 82 проекта проявяват интерес към дейности за подобряване задържането на водите;
 • прогнозната стойност на инвестициите посочена от общините е над 132 млн. лв..

3.Дейности за биологично укрепване на бреговете (защита на брега с габиони и др.):

 • 41 общини с 69 проекта имат интерес към инвестиции за укрепване на бреговете;
 • прогнозната стойност на интервенциите е над 84 млн. лв..

4.Други мерки (сива инфраструктура): 70 общини имат интерес към реализацията на различни мерки за адресиране на риска от наводнения, като:

 • Разработване и актуализиране на общински планове за намаляване на риска от бедствия;
 • Изграждане на системи за прогнозиране, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия;
 • Създаване на механизми за координация и взаимодействие между всички институции, имащи отношение към защитата при бедствия;
 • Изграждане на култура за защита при бедствия и повишаване на информираността на населението за намаляването на риска от бедствия;
 • Провеждане на учения и тренировки на доброволците от доброволните формирования и общинската администрация;
 • Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и др.;
 • Прогнозната стойност на инвестициите е 64.1 млн. лв. 

НСОРБ благодари на екипите на общините за участието в проучването и подкрепата за подготовката на бъдещата Програма за околна среда 2021-2027.