Общините с важни отговорности и задължения по новия Национален план за управление на отпадъците

17.02.2021

661

Всички инвестиции/дейности по управление на отпадъците, които общините имат намерение да реализират през следващите 8 години, задължително следва да бъдат предвидени в Националния план.

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. (НПУО):

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=5888

Националният план за управление на отпадъците се изготвя за период на действие е основният стратегически документ в сектора, изработен е от министъра на околната среда и водите за периода от 2021 г. до 2028 г. включително. Документът се одобрява от Министерския съвет.

Националният план за управление на отпадъците дефинира трите основни цели на документа и за тяхното постигане са разработени 5 програми (с 2 подпрограми).

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

  • Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци;
  • Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителните отпадъци.

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци

  • Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци;
  • Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
  • Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци;
  • Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки.

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

  • Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.

Всяка една от програмите (подпрограмите) към НПУО 2021-2028 г. е представена в текстови и табличен вид. Текстовата част съдържа кратко описание на съответната програма (подпрограма), а в таблицата към нея представя всички бъдещи мерки с източници на финансиране, които основно са общински и държавен бюджет, както и средства от европейски структурни и инвестиционни фондове, бюджет на ПУДООС и др.

ВАЖНО: Тъй като стратегията възлага на общините сериозни отговорности по управление на отпадъците, това предполага и предвиждането на значителни общински финансови средства за целия период на изпълнение на НПУО.

Програмите (подпрограмите), заложени в Програмата, съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни - "меки" мерки.

  • „Инвестиционните мерки“ включват основно изграждането на инфраструктура. Различните видове инсталации са остойностени на базата на капацитета на инсталациите, в съответствие с избрания от МОСВ сценарий за бъдещото развитие на политиката по управление на отпадъците в следващия програмен период и средни инвестиции на тон/капацитет от сключените договори по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците. Инвестиционните мерки за съдове, транспортни средства, компостери и др. са остойностени на базата на съответния брой съдове/транспортни средства и др., идентифициран в резултат на анализите и прогнозите и съответните средни цени в резултат на пазарно проучване.
  • "Меките мерки“ включват разнообразни дейности в т.ч.: нормативни промени; назначаване на служители; обучение на служители; подготовка на покани за подаване на проекти; подготовка на проекти; разработване на методики, инструкции и др. административни актове; изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др. Част от предвидените дейности са остойностени на базата на информация за изпълнението на сходни мерки и експертни допускания. Другата част от "меките" мерки не са остойностени, тъй като това се дейности, изпълнявани от институциите, отговарящи за изпълнението на съответната мярка напр. МОСВ, РИОСВ, общините и др. и са финансирани от бюджета на дейността на съответната институция.

Приблизителната стойност на програмите е 1 милиард 688 милиона лева и е представена в следващата таблица.

ПрограмаСтойност (млн. лв.)
Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци241,178
Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци74,65
Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци617,70
Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради89,983
Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО3,7
Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки43,57
Програма за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци617,376
ВСИЧКО1 688,15

 

78% от планираните разходи в НПУО 2021-2028 са предназначени за инвестиционни мерки, а на меките мерки се падат съответно 22%.

За изпълнение на Програмата за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци са заделени 43% от общите планирани инвестиции в НПУО 2021-2028.

Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци ще разполага с 37,4% от ресурса за инвестициите.

Неразделна част от Националната програма за управление на отпадъците са 9 броя изключително важни Приложения, които са пряко свързани с допустимите бъдещи инвестиции на общините. Обръщаме внимание на няколко от тях:

Приложение 6 - индикативен списък на 12 бр. РСУО, в които могат да се изградят допълнителни модули за стабилизиране на биоразградимата фракция към инсталациите за сепариране;

Приложение 7 - индикативен списък на 10 бр. РСУО, в които могат да се изградят инсталации за предварително третиране;

Приложение 8 - индикативен списък на 47 бр. РСУО, в които e необходимо да се осигурят инсталации за третиране на биоразградими отпадъци във връзка със задълженията за разделно събиране на хранителните отпадъци;

Приложение № 9 - индикативен списък на 26 бр. РСУО, в които могат да се изградят депа за битови отпадъци, допълнителни клетки и довеждаща инфраструктура;

ВАЖНО! Общините, които не попадат в списъка на някое от Приложенията, няма да имат право да изграждат съответната инфраструктура, със средства от държавния бюджет, средства от ОПОС, бюджета на ПУДООС и дори със собствено общинско финансиране.

НСОРБ апелира за внимателно запознаване с цялостното съдържание на НПУО 2021-2028 г., заедно с Приложенията и коректно анализиране на настоящите и бъдещи нужди на общините в областта на управлението на отпадъците.

За подготовка на официално становище на НСОРБ можете да изпратите своите бележки, мнения и предложения по проекта на НПУО 2021-2028 г. на e-mail: namrb@namrb.org до края на работния ден на 5 март 2021 г. (петък).