Общините от Североизточния район за планиране избраха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие

25.09.2020

554

 

Днес във курортния комплекс „Албена“ се проведе  регионално заседание, на което бяха избрани представителите на общините от  Североизточния район за планиране в бъдещия Регионален съвет за развитие.

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Процедурните правила за избор на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие (РСР) са разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Правилата са одобрени от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те са достъпни на сайта на НСОРБ http://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan

Кметове и председатели на общински съвети от общините в четирите области на СИР - Варна, Шумен, Търговище и Добрич избраха своите 11 представители в РСР и техните легитимни заместници.

 

Североизточен район от ниво 2
Области, бройОбщини, бройНаселение, брой*Представители, брой**
1.Варна12469 8855
2.Добрич8171 8092
3.Търговище5110 9142
4.Шумен10172 2622
Общо:35924 87011

 

Квотите са определени на база населението по области, съгласно данните , съгласно данните на НСИ към 31.12.2019 г., както следва:

 

Население, областПредставители, брой
до 200 000 души2 представители
от 200 001 до 300 000 души3 представители
от 300 001 до 400 000 души4 представители
от 400 001 до 500 000 души5 представители
над 500 000 души6 представители

 

Представителите на Варненска област в Регионалния съвет за развитие са кметът на община Варна Иван Портних, кметът на Девня Свилен Шитов, кметът на община Ветрино Димитър Димитров, кметът на община Вълчи дол Георги Тронков и кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова.

При невъзможност за участие в работата на РСР, титулярите ще бъдат представлявани от легитимно избрани заместници, които днес също бяха избрани с явно гласуване. От Варненска област заместник-представители са председателят на ОС Варна Тодор Балабанов, кметът на Дългопол Георги Георгиев, кметът на Провадия Жоро Илчев, Данаил Йорданов – кмет на община Суворово и Пеньо Ненов – кмет на община Бяла.

 

От Добричка област за членове на новия Регионален съвет за развитие бяха избрани кметът на община Добрич Йордан Йорданов и кметът на община Добричка Соня Георгиева.

Техни заместници ще бъдат Мариян Жечев – кмет на община Шабла и Йордан Стоянов – председател на ОС Каварна.

 

Област Търговище ще бъде представена в Регионалния съвет за развитие от кметовете на общините Опака – Михедин Кадиров и на Търговище – Дарин Димитров.

За заместници бяха избрани председателите на общински съвети в Търговище – Емине Якубова и на Антоново – Юсуф Исмаилов.

 

От квотата на област Шумен в РСР ще работят като титуляри кмета на Шумен Любомир Христов и кмета на община Венец Нехрибан Ахмедова.

За техни заместници бяха определени председателите на общинските съвети на Смядово – Борислав Борисов и на Каолиново – Зия Насъф.

 

Промяната в Закона за регионалното развитие предвижда 3 формата за работа на Регионалните съвети за развитие – основен, широк и експертен.

 

Основният  състав на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район включва:

 

Основен състав на РСР на СИР
                                      брой
Представители на общини11
Областни управители  4
Общо:15

 

 

Широкият формат на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район включва освен представителите, избрани в основния състав и представители на Централното координационно звено към МС, един представител на ОСЕС, както и по един представител от всички министерства, на НСИ, БАН и висши училища. Освен тях в разширения състав на РСР вземат участие представители на работодателските организации, на синдикатите, бизнеса и неправителствения сектор.

 

Широк състав на РСР на СИР
брой
Представители на общини + НСОРБ12
Областни управители  4
ЦКЗ и ОСЕС2
Министерства17
НСИ, БАН, висши училища4
Работодатели и синдикати4
Икономически и НПО сектор6
Общо:49

 

Експертният състав на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране включва:

  • звено за медиация, което ще бъде ангажирано да съдейства при формирането на партньорства и ще отговаря за изпълнението на информационната стратегия на РСР;
  • звено за публични консултации, което ще бъде ангажирано с подготовката и провеждането на публичните консултации, както и на останалите събития, свързани с публичността в работата на РСР;
  • звено за предварителен подбор, в което ще вземат участие 4-ма представители на УО на ОПРР и по 2-ма на всеки УО от програмите, които участват с финансиране в прилагането на интегрирания подход. Те ще извършват оценка за административно съответствие на внесените проекти, ще правят преценка за допустимост и за качеството на подадени концепции.

Ключовите функции на Регионалния съвет за развитие са разпределени между различните формати на неговия състав по следния начин:

 

ФункцияОтговорен състав на РСРКворум за вземане на решенияВид заседание
Обсъждане и приемане на становища, препоръки, доклади, справки и оценкиОсновен състав / Широк състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено, дистанционно, на писмена процедура
Одобряване на проект и актуализацията на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР)Основен състав2/3 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено или дистанционно
Одобряване на концепции за интегрирани териториални инвестицииШирок съставНарочна процедураПрисъствено или дистанционно
Писма за подкрепа по участието на български партньори в проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕСИФОсновен състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПисмена  процедура
Правила за работа, Годишна индикативна програма за дейността, Годишни отчети за извършени разходи Основен състав1/2 от общия брой на членовете на РСРПрисъствено, дистанционно, на писмена процедура

 

Упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството в процедурата по избор на представители в Регионалните съвети за развитие е заместник-министър Деница Николова. В рамките на форума тя представи новия регионален подход и концепцията за интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.