Общините от Южния централен район за планиране излъчиха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие

30.09.2020

223

 

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково избраха своите 16 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра.

 

Представители на местната власт в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране:

Област Кърджали

Титуляри: Хасан Азис – заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали, Неджми Али – кмет на община Джебел

Заместници: Ерсин Метин – председател на Общинския съвет на община Момчилград и  Сезгин Байрям – председател на Общинския съвет в община Ардино.

 

Област Пазарджик

Титуляри: Тодор Попов – кмет на община Пазарджик, Костадин Коев – кмет на община Велинград и Неби Бозов – кмет на община Сърница и член на КС на НСОРБ

Заместници: Никола Белишки – член на УС на НСОРБ и кмет на община Панагюрище, Серьожа Лазаров – кмет на община Лесичово и Йордан Младенов – кмет на община Пещера

 

Област Пловдив

Титуляри: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив, Павел Гуджеров – кмет на община Раковски, Мария Вълканова – кмет на община Перущица, Пенка Ганева – кмет на община Хисаря, Димитър Здравков – кмет на община Садово, Валентин Симеонов – кмет на община Лъки

Заместници: Александър Държиков – председател на ОС Пловдив, Христо Енков – кмет на община Брезово, Екатерина Тошкова – председател на ОС Перущица, Найден Павлов – председател на ОС Хисаря, Николай Митков – кмет на община Първомай, Доньо Тодоров – Председател на ОС Карлово

 

Област Смолян

Титуляри: Николай Мелемов – кмет на община Смолян и Румен Пехливанов – кмет на община Рудозем

Заместници: Фахри Молайсенов – кмет на община Мадан и Мирослав Янчев – кмет на община Златоград

 

Област Хасково

Титуляри: Станислав Дечев – кмет на община Хасково, Анастас Карчев – кмет на община Свиленград, Ерджан Юсуф – кмет на община Маджарово

Заместници: Иво Димов – кмет на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ, Диана Овчарова – кмет на община Ивайловград, Аднан Йълдъз – кмет на община Стамболово

Ключовата роля на регионалните съвети за развитие представи пред участниците във форума заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Регионалният съвет за развитие е основен фактор в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Местните власти в Южния централен район за планиране имат 16 представители в Регионалния съвет за развитие. Квотите за всяка от областите са определени на база данните на НСИ за броя на населението към 31.12.2019 г.

Южен централен район от ниво 2
Области, бройОбщини, бройНаселение, брой*Представители, брой**
1.Кърджали7158 2042
2.Пазарджик12252 7763
3.Пловдив18666 8016
4.Смолян10103 5322
5. Хасково11225 3173
Общо:581 406 63016

 

Регионалните съвети за развитие има основен, широк и експертен състав.

 

Основен състав на РСР на ЮЦР
брой
Представители на общини16
Областни управители 5
Общо:21

 

Разширеният формат на РСР включва освен избраните представители на общините и областните управители един представител на НСОРБ и по един представител на Централното координационно звено към МС и на ОСЕС, по един представител на всички министерства. В РСР влизат представители на НСИ, на БАН и на висшите училища от региона. Освен тях в разширеният състав на РСР влизат по двама представители на работодателските организации и на синдикатите, на бизнеса и на неправителствения сектор.

 

Широк състав на РСР на ЮЦР
брой
Представители на общини + НСОРБ17
Областни управители 5
ЦКЗ и ОСЕС2
Министерства17
НСИ, БАН, висши училища4
Работодатели и синдикати4
Икономически и НПО сектор6
Общо:55

 

Работата на Регионалния съвет за развитие ще бъде подпомагана от експертен екип, структуриран в три звена: звено за медиация, което ще съдейства за формирането на партньорства и ще съдейства за изпълнение на информационната стратегия; звено за публични консултации, което ще организира публичните консултации и събития, свързани с приемането на подадените концепции и звено за предварителен подбор, което ще включва и представители на Управляващите органи на оперативните програми и ще бъде ангажирано с оценката на административното съответствие, допустимостта и качеството на подадените концепции.

НСОРБ има представител в състава на всеки РСР и на екипа на сдружението се възлага отговорността за гарантиране равнопоставеността между отделните партньори при реализиране на интегрираните стратегии, както и целесъобразността на планираните инвестиции на база реалните потребности на общините, подчерта по време на форума заместник-министър Деница Николова.

 

Националното сдружение на общините в Република България администрира, координира, обезпечава и подпомага участието на представителите на общините и самото сдружение в РСР.

Сдружението се ангажира с общата организация на представителството на общините и НСОРБ в РСР и с много важното експертно обезпечаване дейността на представителите на общините в работата на Съвета.

На сайта на НСОРБ вече е създадена отделна секция, в която се публикува пълния обем информация, свързана с подготовката на новия програмен период, както и актуална база данни с всички представители на общините в шестте Регионални съвета за развитие, които в момента са в процес на структуриране: https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod

Освен процедурата по определяне на представителите на общините в състава на РСР, НСОРБ ще организира и актуализирането на представителите на общините, както и обучението на представителите на местните власти в Съветите. НСОРБ ще поддържа и двупосочната оперативна комуникация между членовете на РСР от общините и централната власт. Сдружението ще оказва съдействие при изготвянето на отчетни документи и информационни материали от участия в заседанията на РСР, а също така и ще изпълнява широк спектър от  аналитични функции, свързани с процеса да одобряване и актуализация на интегрираните стратегии за развитие.

В рамките на своята дейност НСОРБ системно ще провежда проучвания сред общините и ще предоставя данни, необходими на представителите на общините в РСР за вземане на компетентни решения и ще продължи да оказва пълна подкрепа общините-партньори от българска страна в проектите по Програмите за трансгранично сътрудничество.