Общините от Югозападния регион излъчиха своите представители в Регионалния съвет за развитие

18.09.2020

279

52 общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София – област и София избраха своите 17 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие.

Ключовата роля на регионалните съвети за развитие представи пред участниците във форума заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Регионалният съвет за развитие е основен фактор в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. „Изборът на представители в РСР има своята основополагаща роля за подготовката и изпълнението на всички проекти, които ще бъдат финансирани със средства на ЕС“ – подчерта заместник-министър Николова. Интегрираните инвестиции през новия програмен период ще бъдат реализирани чрез комплекси от различни по характер мерки – както инфраструктури, така и допълващи, но и чрез финансиране от различни източници.

  

Местните власти в Югозападен район за планиране ще имат 17 представители в Регионалния съвет за развитие. Квотите за всяка от областите са определени на база данните на НСИ за броя на населението към 31.12.2019 г.

Югозападен район от ниво 2
Области, бройОбщини, бройНаселение, брой*Представители, брой**
1.Благоевград14302 6944
2.Кюстендил9116 9152
3.Перник6119 1902
4.София22226 6713
5.София (Столична община)11 328 7906
Общо:522 094 26017

 

Регионалният съвет за развитие ще работи и в разширен формат, който включва освен избраните представители на общините и областните управители и по един представител на Централното координационно звено към МС и на ОСЕС, по един представител на всички министерства, на НСИ, на БАН  и на НСОРБ. Освен тях в разширеният състав на РСР влизат по двама представители на работодателските организации и на синдикатите, на висшите училища и на бизнеса, както и трима представители на неправителствения сектор.

 

Широк състав на РСР на ЮЗР
брой
Представители на общини + НСОРБ18
Областни управители 5
ЦКЗ и ОСЕС2
Министерства17
НСИ, БАН, висши училища4
Работодатели и синдикати4
Икономически и НПО сектор6
Общо:56

Работата на Регионалния съвет за развитие ще бъде подпомагана от експертен екип, структуриран в три звена: звено за медиация, което ще съдейства за формирането на партньорства и ще съдейства за изпълнение на информационната стратегия; звено за публични консултации, което ще организира публичните консултации и събития, свързани с приемането на подадените концепции и звено за предварителен подбор, което ще включва и представители на Управляващите органи на оперативните програми и ще бъде ангажирано с оценката на административното съответствие, допустимостта и качеството на подадените концепции.

НСОРБ има представител в състава на всеки РСР и на екипа на сдружението се възлага отговорността за гарантиране равнопоставеността между отделните партньори при реализиране на интегрираните стратегии, както и целесъобразността на планираните инвестиции на база реалните потребности на общините, подчерта по време на форума заместник-министър Деница Николова.

Представители на местната власт в Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за развитие:

Област Благоевград

Титуляри: Румен Томов – кмет на община Благоевград, Красимир Герчев – кмет на Разлог, – Арбен Мименов – кмет на Сатовча, Иван Кадев – кмет на Банско

Заместници: членовете на УС на НСОРБ Димитър Бръчков – кмет на Петрич и Радослав Ревански – кмет на Белица, Николай Георгиев - кмет на община Кресна, Атанас Стоянов – кмет на община Сандански

   

Област Кюстендил

Титуляри: Петър Паунов – Кюстендил, Методи Чимев – Дупница

Заместници: Калин Гелев – кмет на община Сапарева баня, Радко Петрунов – кмет на община Трекляно

 

Област Перник

Титуляри: Пламен Алексиев – кмет на Радомир, Васил Узунов – кмет на Брезник

Заместници: Земен – председател ОС Стефан Маринов, кметът на Трън Цветислава Цветкова

 

София град

Титуляри: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Николай Стойнев – общински съветник в СОС, Георги Георгиев – общински съветник в СОС, Николай Велчев – общински съветник в СОС, Трайчо Трайков – кмет на р-н „Средец“, Борислав Иванов – общински съветник в СОС;

Заместници: Силвия Христова – общински съветник в СОС, Милко Младенов – кмет на р-н „Люлин“, Ева Митова – кмет на р-н „Подуяне“, Николай Николов – общински съветник в СОС, Георги Илиев – кмет на р-н „Слатина“, Владимир Митов - общински съветник в СОС;

   

София област

Титуляри: Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч, Васко Стоилков – кмет на община Сливница, който е и член на КС на НСОРБ и Трайко Младенов – кмет на община Костинброд

Заместници: Цветанка Йотина – кмет на община Мирково, Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, Бойка Дюлгярова – кмет на община Копривщица

  

Подкрепата на НСОРБ в процеса на структуриране и функциониране на РСР

НСОРБ администрира, координира, обезпечава и подпомага участието на представителите на общините и самото сдружение в РСР.

Сдружението се ангажира с общата организация на представителството на общините и НСОРБ в РСР и с много важното експертно обезпечаване дейността на представителите на общините в работата на Съвета.

На сайта на НСОРБ вече е създадена отделна секция, в която се публикува пълния обем информация, свързана с подготовката на новия програмен период, както и актуална база данни с всички представители на общините в шестте Регионални съвета за развитие, които в момента са в процес на структуриране: https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod

Освен процедурата по определяне на представителите на общините в състава на РСР, НСОРБ ще организира и актуализирането на представителите на общините, както и обучението на представителите на местните власти в Съветите. НСОРБ ще поддържа и двупосочната оперативна комуникация между членовете на РСР от общините и централната власт. Сдружението ще оказва съдействие при изготвянето на отчетни документи и информационни материали от участия в заседанията на РСР, а също така и ще изпълнява широк спектър от  аналитични функции, свързани с процеса да одобряване и актуализация на интегрираните стратегии за развитие.

В рамките на своята дейност НСОРБ системно ще провежда проучвания сред общините и ще предоставя данни, необходими на представителите на общините в РСР за вземане на компетентни решения.

НСОРБ ще продължи да оказва пълна подкрепа общините-партньори от българска страна в проектите по Програмите за трансгранично сътрудничество.

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.