Община Лясковец започва изграждането на посетителски център

01.04.2021

148

В рамките на подкрепата, предоставяна от НСОРБ чрез проекта BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, община Лясковец започна работата по изготвяне на стратегия за икономическо развитие и бизнесплан за създаването на посетителски център в близост до манастира „Св. Петър и Павел“.

Чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. ще бъдат осигурени и първоначалните инвестиции за реализирането на проекта. Самото функциониране на посетителския център ще бъде обезпечено от община Лясковец. Намеренията на местната администрация са да бъдат предоставяни широк спектър информационни услуги, които да насочват туристическия поток и към останалите забележителности в Лясковец, както и да бъдат предлагани местни продукти и представяни традициите.

Разработваната стратегия ще формулира по-дългосрочна перспектива и ще идентифицира потенциала на различни дейности, които могат да бъдат развити и да допринесат за икономическата активност в региона, а бизнеспланът ще даде модел за реализирането и на други сходни проекти. В реализирането на концепцията си община Лясковец ще партнира с местната инициативна група „Лясковец-Стражица“, културните институции, собствениците на музейните експозиции и хотелиерите. При подготовката на документите ще бъдат търсени допирните точки с приетия от Общинския съвет План за интегрирано развитие на общината, както и с други проекти, свързани с туризма и финансирани чрез МИГ.

Въпреки близостта си до активни туристически центрове като Велико Търново и архитектурния резерват Арбанаси,  регионът на Лясковец все още не е популярен с възможностите си за туризъм, отдих и споделяне на местните традиции.

Бъдещият посетителски център ще се предоставя възможност за организиране на събития, представяне на традиционни за региона дейности и обичаи, като по този начин ще насърчава творческия и икономически потенциал на жителите на общината.

Следващата седмица предстои обсъждане на структурата на двата основни документа, определяне на потенциалните заинтересовани страни и план за активното им включване в процеса на подготовка на бизнесплана.