Община Левски започна работа по изготвяне на стратегия за местно икономическо развитие с подкрепата на НСОРБ

31.03.2021

163

Започна поредицата координационни срещи с екипите на 10-те общини, чиито проекти за стимулиране на местното икономическо развитие бяха одобрени в рамките на проект BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ в партньорство с Норвежката асоциация на местните власти.

С експерти  от община Левски бяха обсъдени основните стъпки по изготвяне на стратегията за местно икономическо развитие и бизнесплана на проекта, предложен от местната администрация в рамките на инициативата. Предстои в следващите месеци да бъде проведен обстоен анализ на потенциала на идейните предложения, за да бъде избрана инвестицията, която ще бъде реализирана с грантова подкрепа по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г.

    

Консултантски екип, съвместно с НСОРБ, ще подпомогне общината в подготовката на пилотния проект. Това е нов подход, който на база на опита на първите 10 общини, ще даде възможност и на останалите да идентифицират своите конкурентни предимства и да получат средства за осъществяването на идеята. За първи път по тази схема ще бъдат финансирани общински проекти с конкретни пазарни измерения и затова на този етап основната задача е да бъде ясно дефиниран фокусът на бъдещите инвестиции, така че проектът не само да просъществува, но и да се превърне в генератор на икономическа активност и да реализира приходи в перспектива.

От формулираните идейни предложения, засега екипът се насочва към създаването на фермерски пазар, който да осигури на местните производители пряк достъп до реализация на продукцията и да се развие като притегателна точка за популяризиране на региона чрез традиционни продукти, представяне на обичаи и да даде възможност за разгръщане потенциала на творчески колективи и читалища.

Предстои да бъде детайлизирана първоначалната концепция, да бъде избрана подходяща локация и прецизно да бъдат определени заинтересованите страни, които ще бъдат включени в процеса на подготовка както на документите, така и в бъдещото реализиране на проекта.