Община Иваново – пчеларството като перспективна инвестиция

13.04.2021

70

Община Иваново е сред финалистите, чиито концепции за насърчаване на местното икономическо развитие бяха одобрени за реализиране в рамките на проекта GALOP, в който НСОРБ партнира с Норвежката асоциация на местните власти.

Местните производители на пчелен мед имат солиден опит и отлична пазарна репутация. Запазената природа е възможност за устойчиво развитие на пчеларството и производство на екологични продукти, което да допринесе за запазването и увеличаването на заетостта в региона.

Основните елементи на бъдещата стратегия и бизнес план ще се фокусират върху инвестиции в производство, преработка и маркетинг на местни екологични продукти, осигуряване на обучение и изграждане на умения, свързани с пчеларския занаят. Предвиждат се и мероприятия за представяне и реклама на произведената продукция, създаване и регистрация на запазена регионална географска марка. Партньори на общината в реализирането на проекта са производители, браншови организации и съюзи.  

С подкрепата, която предоставя НСОРБ в рамките на Проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” предстои да бъдат изготвени цялостна стратегия за местно икономическо развитие и бизнес план за заложените в концепцията дейности. Тяхното финансиране ще бъде осигурено със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. Първата работна среща между екипите на община Иваново и НСОРБ по проекта се проведе на 12 април.