Община Елена подготвя пилотен модел за насърчаване на местното икономическо развитие

31.03.2021

164

Концепцията, с която общината спечели подкрепа за подготовката на стратегия за местно развитие и бизнес план за реализиране на пилотен проект, е насочена към насърчаване на заетостта и създаване на трайни модели за икономическа активност. Консултантската помощ и финансиране за реализирането на бизнес инициативата са осигурени по проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ в партньорство с Норвежката асоциация на местните власти и със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г.

В оспорвана конкуренция между 41-о проектни предложения, концепцията на община Елена спечели възможността да реализира един от първите 10 пилотни проекта у нас, които ще създадат демонстрационен модел за успешно партньорство между местната администрация, бизнеса и гражданските сдружения, насочено към стимулиране на икономическата активност.

Концепцията на община Елена интегрира двете ключови конкурентни предимства на региона – чистата среда и съхранените традиционни производства на уникални храни и сериозния туристически потенциал и привлекателност на Еленския Балкан.

Фокус на предложението е насърчаване на производство на специфични продукти от местното животновъдство, съчетано с разнообразяване на съпътстващите услуги в сферата на туризма и културното развитие. Предвиждат се интегрирани действия на общината, професионалните училища, културните институции и сдруженията на земеделските производители.

В следващите месеци ще бъдат проведени консултациите с потенциалните заинтересовани страни и ще започне разработването на стратегията за местно икономическо развитие, която ще дефинира различни сфери, в които моделът за сътрудничество между местната власт и бизнеса може да бъде реализиран успешно.

По предложение на кмета на община Елена Дилян Млъзев в работния екип ще бъдат включени и експерти от общинската администрация с по-широк профил, както и членове на Местната инициативна група. Общината има амбицията освен пилотният проект, чието реализиране ще бъде финансирано със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по линия на оперативните и други донорски програми да бъде осигурен ресурс и за осъществяването на останалите набелязани възможности.