Общественото здраве и био земеделието на дневен ред в Комитета на регионите

21.05.2021

96

 

На 20 май, в онлайн формат се проведе заседание на Комисията по природни ресурси (НАТ) на Европейския Комитет на регионите (КР). Делегацията на НСОРБ бе представена от кметовете на общините Правец, Раковски, Белица и Поморие.

Основна тема на заседанието бе общественото здраве, като се гласуваха становища по темите „Устойчивост на критичните субекти“ и  „Нова програма за потребителите - Повишаване на издръжливостта на потребителите за постигане на устойчиво възстановяване“. Накратко, акцентите от приетите документи:

Устойчивост на критичните субекти:

  • приветства преминаването от защита на инфраструктурите към укрепване на устойчивостта на субектите, които ги управляват, но подчертава, че защитата на структурите или инфраструктурите не би трябвало да се пренебрегва предвид възможните физически щети в случай на природни или причинени от човека бедствия и потенциално сериозните последици от тях не само на национално, но и на местно, регионално или трансгранично равнище;
  • подчертава, че въпреки че голяма част от законодателството в тази област се определя на равнището на ЕС или на национално равнище, местните и регионалните власти имат основни задачи и отговорности за защитата на своята територия и следователно трябва да играят специфична и важна роля, като допринасят за устойчивостта на критичните инфраструктури, разположени на тяхна територия, и като предоставят своите знания и опит;
  • подчертава, че засилването на сътрудничеството между регионите с цел повишаване на устойчивостта на критичните субекти, включително физическите инфраструктури, е от решаващо значение за предотвратяване на разрушаването или повреждането на такива съоръжения, което би могло да доведе до сериозни трансгранични последици;
  • Комисията трябва да предвиди специфични програми за подкрепа, включително финансова, за критичните субекти, по-специално публични, когато това е необходимо, за да се насърчи приемането на ефективни и навременни мерки.

Нова програма за потребителите - Повишаване на издръжливостта на потребителите за постигане на устойчиво възстановяване:

  • на преден план стои необходимостта от развитие на защитата на потребителите и на инструментите за прилагането ѝ, за да се отчетат в най-добра степен основните предизвикателства, пред които е изправена европейската икономика, като например свързаната с COVID-19 криза, екологичния преход, цифровата трансформация, глобализацията;
  • от съществено значение е да се даде възможност на потребителите да избират въз основа на трайността на продуктите, като същевременно производителите се насърчават да увеличат жизнения цикъл на продуктите си;
  • препоръчва се разработването на цялостен подход на информация за потребителите, като се вземат предвид аспекти като устойчивост, здраве, опазване на околната среда, справедлива търговия и други.

Освен приетите становища, бяха разгледани и два работни документа, по които ще се изготвят позиции на Комитета. Те са по темите „Европейски план за борба с рака“ и „План за действие на ЕС за биологичното земеделие“. По темата за биологичното земеделие, в рамките на дебати отношение взе кметът на община Раковски, Павел Гуджеров. В изказването си, той отбеляза големия потенциал за развитие на сектора, като подчерта, че поставената от ЕК цел за достигане на 25% биологично селско стопанство до 2030 г. следва да бъде по-амбициозна. Гуджеров акцентира и върху значимостта на подкрепата не само за земеделието като био отрасъл, но и за реализацията на продуктите му. Той аргументира това с все още сравнително ниския дял на био продукцията в разходите на ЕС за храна, където лидер е Дания с 12% от общия обем. Кметът на Раковски изтъкна ролята на местните власти и техните възможности за насърчаване на екологичното селско стопанство, например посредством залагането на условие за биологично произведени продукти при обществените поръчки за доставка на храни за учебни и болнични заведения. На този фон бе напълно оправдано и изразеното желание за осигуряване на финансова подкрепа за общините от страна на Европейската комисия. Бе спомената и ролята на различни регионални партньорства и инициативи, както в контекста на обмяната на добри практики, така и за оптимизиране на дейностите при развитие на биологичното земеделие. В заключение говорителят сподели подкрепата си за изготвяне на становище по тази интересна тема и предложи своето съдействие на докладчика.