Обществено обсъждане на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

07.09.2021

159

 

Министерството на икономиката организира обществено обсъждане на проекта на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/8230.

Общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 24 септември 2021 г. (петък) от 11:00, чрез платформата Zoom.

В рамките на събитието, се предвижда и представяне на последния вариант на ПКИП, ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на програмата.

Желаещите да участват в общественото обсъждане може да заявят интерес до 21.09.2021 г. на следния адрес https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrf-2gqjMpEt3hznHzij_gwXStNkEAqu4Y  като посочат име, електронна поща и дали се включват като гражданин или представител на организация/институция/фирма.

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на публикувания за обществено обсъждане проект на Програмата, което може да намерите на  https://www.namrb.org/operativna-programa-za-inovacii-i-konkurentosposobnost

Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Индикативният й бюджет възлиза на почти 1.51  млрд. евро.

В обхвата на ПКИП са включени дейности за: подкрепа на иновациите в предприятията; разработване на цифрови технологии; киберсигурност и поверителност на данните в МСП; подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите; насърчаване на предприемаческата активност – подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия; подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове, вкл. изграждане на производствена инфраструктура; дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията; по-ефективно използване в производството на природните ресурси; подобряване управлението на отпадъците в предприятията; създаване на браншови платформи и др.

Бенефициенти на ПКИП ще са МСП, индустриални паркове, браншови/работодателски организации, институции, агенции и организации в подкрепа на бизнеса, големи предприятия,  както и предприятия, извършващи дейности с отпадъци (предварително третиране) и др. 

Част от дейностите за подкрепа, ще се изпълняват в рамките на индустриалните паркове, чрез подходите на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) и Воденото от общностите местно развитие (ВОМР).