Обществено обсъждане на проекта на Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

23.02.2021

472

 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира консултации и обществено обсъждане на проекта на Програма „Транспортна свързаност“ за програмен период 2021-2027  (ПТС) и Доклада за екологичната й оценка https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/6813.

Програма „Транспортна свързаност“, резюме на която може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ- https://www.namrb.org/operativna-programa-za-transportna-svarzanost ще допринася за реализацията на две от 5-те европейски цели:

  • Цел на политиката (ЦП 3): „По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ“;
  • Цел на политиката (ЦП 2): „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“.

Програмата ще бъде съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и от държавния бюджет.

Достъп до проекта на Програмата и доклада за екологична оценка се предоставя за период от 33 дни от 23.02.2021 г. до 28.03.2021 г. включително. Становища и мненията могат да се депозират до 28.03.2021 г. включително.

Общественото обсъждане по проекта на ПТС 2021-2027 и доклада за екологична оценка ще се проведе в електронна среда на 29.03.2021 г. от 14:00 ч., в реално време, посредством платформата Zoom. Желаещите следва да изпратят заявка за участие в общественото обсъждане до 17.00 часа на 24.03.2021 г. на електронен адрес: Programming@mtitc.government.bg.