Обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15 март 2002 г.

13.01.2021

332

На Портала за обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, привеждащ Наредба № 2 в съответствие с промените в Закона за автомобилните превози, приети през 2020 г.

Проектът предвижда следните по-важни промени:

- система от свързани промени, произтичащи от регламентирания в Закона за автомобилните превози /ЗАП/ нов вид транспортна схема - междуобластната транспортна схема;

- промяна на легалната дефиниция за републиканска транспортна схема /РТС/, като се предлагат населените места, които да се обслужват от автобусни линии от РТС. Цели се повишаване на ефективността на превозите по РТС; в тази връзка са предложени правила осигуряващи прилагането на промените в РТС, които засягат утвърдени по досегашните изисквания, действащи и възложени маршрутни разписания, както и преминаване на част от разписанията от РТС в междуобластната транспортна схема.

- премахване на разписаната в Наредба № 2 процедура за възлагане на превозите по автобусни линии чрез конкурс и създаване на правна уредба в съответствие с чл. 19, ал. 2 ЗАП, съгласно който превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 1370/2007) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Регламентират се условията и реда за разрешаване и предприемане на спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Подробна информация относно обществената консултация по проекта можете да получите на http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5767.

С цел изготвяне на общо становище на НСОРБ, ще Ви бъдем благодарни, ако в срок до 4 февруари 2021 г. попълните и изпратите на електронна поща pozicia@namrb.org формулярът, който вече изпратихме до общините по електронна поща.