Обществено обсъждане на процедура за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

01.06.2021

134

 

На https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/7563 е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Допустими кандидати и партньори по процедурата са Юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза и Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Допустими партньори са и структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини. Партньорството с държавна администрация/орган на държавна власт/община е задължително при включване в проектното предложение на дейности за изпълнение на мерки на политики чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП.

Допустими за финансиране са следните дейности:

а) Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;

б) Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията;

в) Дейности за осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено значими каузи;

г) Дейности за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП.

д) Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 11 145 970 лв. Максималният размер на БФП за отделен проект е 60 000 лв.

Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване може да се изпращат в срок до 14.06.2021 г. на електронна поща: opgg-pc@government.bg