Обществено обсъждане на процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“ по ОП НОИР

04.12.2020

183

 

До 17 декември на електронен адрес infosf@mon.bg , както и в ИСУН 2020, могат да се депозират коментари и бележки по проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ограмотяване на възрастни-2“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)- https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Основната цел на процедурата, която ще е на конкурентен подбор, е подкрепа на уязвими групи за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Бюджетът й е 15 млн. лв. , подкрепата за проект е от 250 000 лв. до 750 000 лв.

Допустими кандидати са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Допустимите за подкрепа дейности, са:

  • Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация;
  • Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години;
  • Валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене, чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование;
  • Подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда.

Прилага се единичен разход за участник в курс по ограмотяване в размер на 775 лв. Допълнително бенефициентите могат да получат от 10 до 60 лв. на включен участник. Допустима е стипендия до 100 лв. на месец за всяко лице от целевата група в зависимост от посещаемостта на учебните занятия. За едно лице могат да бъдат възстановени най-много 5 месечни стипендии.

Максималната продължителност на проектите е 26 месеца, като дейностите по тях следва да приключат не по-късно от 31.12.2023 г.