Обществено обсъждане на нова Наредба за ползването на повърхностните води

11.11.2020

113

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на нова Наредба за ползването на повърхностните води на следния линк:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5583

Наредбата се приема от Министерския съвет на основание чл. 135, ал.1, т.1а от Закона за водите (ЗВ) и ще замени сега действащата Наредба за ползването на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 100/16.12.2016 г.).

Предвидено е с приемането на новата Наредбата да се постигнат следните основни цели:

  1. Определяне реда и начина за използване на повърхностните води и водните обекти, процедурите за издаване на разрешителни и условията, при които се издават за водовземане и ползване от повърхностен воден обект. В тези процедури са включени и правомощията на кмета на общината за издаване на разрешителните за водните обекти - общинска собственост.
  2. Намаляване на административната тежест, чрез уточняване вида на документите, които се изискват по служебен път, при провеждане на процедури по издаване на разрешителни за водовземане и ползване, както и информацията за наличие или липса на задължения, за да се избегне двусмисленото им тълкуване.
  3. Подпомагане Басейновите дирекции при осъществяване на контрола за осигуряване проводимостта на речните легла.
  4. Разрешаване и експлоатация водния ресурс чрез водноелектрически централи (ВЕЦ) и други.

НСОРБ ще внесе общо становище от името на общините. Своите бележки, мнения и предложения по проекта на Наредба за ползването на повърхностните води можете да изпращате на -mail: d.stoikova@namrb.org до края на работния ден на 27 ноември 2020 г. (петък).

 Сдружението е изпратило писмо до всички кметове на общини. Можете да го изтеглите от прикачения файл.

Документи