Обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на ПМДРА 2021-2027

07.10.2021

109

На https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/8499 е публикувано за консултации Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклада за екологичната оценка на Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА).

Срокът за становища по проекта на документа е до 17:00 часа на 20 октомври, като същите се изпращат на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

Предвижда се, Докладът за екологична оценка (ДЕО) да обхваща:

 • Описание на съдържанието на основните цели на ПМДРА и връзка с други съотносими планове и програми;
 • Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без
  прилагането на ПМДРА;
 • Характеристика на околната среда за територии, които
  вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на ПМДРА;
 • Съществуващи екологични проблеми, установени на различно
  ниво, имащи отношение към ПМДРА;
 • Цели на опазване на околната среда на национално и
  международно равнище, имащи отношение към ПМДРА и начин,
  по който те са взети под внимание
  при изготвянето на програмата;
 • Вероятни значителни въздействия върху околната среда и
  човешкото здраве, в т.ч. и трансгранични въздействия върху околната среда
  в други държави;
 • Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно
  най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от
  осъществяването на ПМДРА върху околната среда и човешкото
  здраве и др.

ПМДРА  е част от програмите по Политиката на сближаване за програмен период 2021-2027. Предвижда се тя да има 4 приоритета, както следва:

 • Приоритет 1: „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси”: подкрепа за мерки свързани с: подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните кораби и операции за добавяне на стойност и диверсификация; първо придобиване на риболовен кораб; модернизация на пристанища и изграждане на лодкостоянки; компенсации за компенсации за окончателно или временно преустановяване на риболовни дейности; контрол на риболовните дейности и др.;
 • Приоритет 2: „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури“: финансиране за продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите; аквакултури, осигуряващи екологични услуги и преминаване към биологични аквакултури; преработка на продукти от риболов и аквакултури; предлагане на пазара и планове за производство и предлагане на пазара;
 • Приоритет 3: „Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони“: подкрепа за подхода ВОМР- изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за ВОМР и изпълнението им;
 • Приоритет 4: „Повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните“: морско наблюдение; подобряване на природозащитното състояние на морски типове природни местообитания; подобряване на природозащитното състояние на морските бозайници и др.