Обществено обсъждане на бъдещата Програма за храни

14.07.2021

98

 

Публикуван за обществено обсъждане, съгласно изискванията на националното законодателство, е проект за Програмата за храни и основно материално подпомагане (ПХ) за периода 2021 - 2027 г. - https://www.eufunds.bg/bg/node/7921

Индикативният бюджет на бъдещата ПХ е почти 211 млн. евро, които ще бъдат насочени към осигуряване на подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали, топъл обяд, пакети за новородени деца и детска млечна кухня.

Както и понастоящем, общините и районите на общините, ще са основни бенефициенти по реализирането на подкрепата с топъл обяд  и подпомагането със съпътстващи мерки на: лица, получаващи ежемесечно или целево подпомагане на различни законови основания; хора, чието самообслужване е ограничено или невъзможно; хора, чиито доходи не надвишават линията на бедност, определена за страната; бездомни лица и хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства. Изпълнението на проектите се предвижда да е, чрез дългосрочни договори за предоставяне на безвъзмездна помощ с общините и районите, както и сходно понастоящем, при прилагането на опростени разходи. Изисквания за предоставянето на топлия обяд ще са: общината или районът на общината да реализира топлия обяд като местна дейност, въз основа на решение на съответния общински съвет; да разполага или ползва на съответното правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне и разпространение на храната, включително и до домовете на крайните потребители, или на бездомни и скитащи лица, както и пряко или в сътрудничество с НПО да притежава капацитет за анализ на нуждите на представителите на целевите групи и съответното предоставяне на съпътстващи мерки.

По двете нови и пилотни мерки за подкрепа заложени в ПХ, пакети за новородени и детска млечна кухня, последната от които включена в програмата по предложение на НСОРБ и общини, се предвижда реализация на проекти в партньорство с Агенцията за социално подпомагане (АСП). Пакетите за новородени деца от бедни и рискови семейства (бебешки пелени, кърпи, бебешки козметични продукти и др. продукти), ще се закупуват от АСП, а предоставянето им, както и на съпътстващи мерки, ще може да се осъществява в партньорство с общините. Детската млечна кухня предвижда подкрепа за деца на възраст от 10 месеца до 3 години. На децата ще бъдат предоставяни ваучери/карти за детска кухня от АСП, а осигуряването на храната и оказването на съпътстващата подкрепа, отново ще се реализира в партньорство с общините.

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на проекта на програмата, което е публикувано на  https://www.namrb.org/operativna-programa-za-chrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane

За формиране на общо становище по стратегическия документ, до 6 август на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме коментари и бележки от общините по текстовете на програмата.