Обществено обсъждане на бъдещата Програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027

15.07.2021

100

 

На https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6192 е публикуван за обществено обсъждане проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР ) за периода 2021 - 2027 г.

Програмата е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 „По-социална Европа - реализиране на европейския стълб на социалните права“ и ще се финансира от Европейския социален фонд плюс, като прогнозният й бюджет възлиза на почти 2 млрд. евро.

Проектът на Програмата предвижда финансиране на мерки в четири основни направления/ приоритети - насърчаване на заетостта и развитието на умения на пазара на труда; подкрепа за социалното включване и равни възможности; насърчаване на младежката заетост и социалните иновации. Голяма част от дейностите са планирани за изпълнение чрез интегрирани териториални инструменти, като ИТИ и ВОМР.

Общините, както и общинските предприятия и дружества, в качеството си на работодатели, ще имат достъп до приоритета за насърчаването на заетостта, в който са заложени за подкрепа мерки за местни политики и местно развитие на пазара на труда; стимули за започването на работа на лекари, медицински сестри и на лица с придобита специалност в системата на здравеопазването в райони с установен недостиг на съответния вид специалисти и достъп до здравни грижи – в отдалечени и труднодостъпни райони за предоставяне на първична медицинска помощ или в болници извън областните градове с дефицити на здравни специалисти и множество др.

Ролята на общините за реализирането на приоритета за социалното включване и равните възможности, ще е ключова. В него са планирани широко обхватни дейности за предоставяне на междусекторни услуги за подкрепа в общността и в дома на лица в неравностойно положение и техните семейства и за деца в риск. Заложени са мерки за насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности и предоставяне на подкрепа в семейството и общността чрез, превантивни и подкрепящи услуги за деца, възрастни и групи в неравностойно положение, осигуряване на достъп до дългосрочни грижи и грижи, ориентирани към човека. Предвидено е и укрепване на капацитета на местните администрации в социалната сфера, чрез обучения и супервизия на специалисти, предоставящи социални услуги и на общински служители по стандартите и критериите за качество на социалните услуги, вкл. в сферата на закрилата на детето; обучения за планиране и насочване за ползване на социални услуги; преквалификация и повишаване на квалификацията на социалните работници и тяхната териториална мобилност и др.

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на проекта на програмата, което е публикувано на  https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-tchoveshkite-resursi

За формиране на общо становище по стратегическия документ, до 9 август на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме коментари и бележки от общините по текстовете на програмата.