Обществени консултации по бъдещата Програма Интеррег Европа 2021-2027

24.03.2021

150


Над 474 млн. евро е индикативният бюджет на програмата за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ за програмен период 2021-2027. Целта й е да се подобри прилагането на програми за инвестиции за работни места, чрез насърчаване обмена на опит, иновативни подходи и добри практики сред участниците в регионалната политика. Допустими за подкрепа по бъдещата програма ще са национални, регионални и местни власти; публичноправни организации (образователни институции, в т.ч. университети, училища, колежи и др.), както и юридически лица с нестопанска цел, от всички 27 държави –членки на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.
Мерките, които ще получат подкрепа по бъдещата програма са иновациите и научноизследователската дейност, ще се даде възможност на институции от европейските региони да интегрират успешен опит и политики от други региони в собствените си програми в области като прехода към кръговата икономика, адаптирането към изменението на климата, управлението на водите, предотвратяването на риска и устойчивостта на бедствия, мерките за енергийна ефективност, инвестирането в биоразнообразие и зелени инфраструктури. Подкрепа ще може да се получи и в сферата на дигиталната свързаност между регионите.
Други ключови области на действие ще бъдат осигуряването на достатъчен и равен достъп до здравни грижи чрез развитие на инфраструктура, включително първични грижи и специализирани здравни услуги. Обмен на опит в културата и туризма е също сред възможностите, предвидени в програмата.
Чрез попълването на онлайн въпросник на https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/  до 16 април се очакват коментари и мнения за предложената програма от всички заинтересовани страни – физически лица или организации, включително местни, регионални и национални власти, икономически и социални партньори, както и представители на гражданското общество, екологични партньори и други неправителствени организации.