Обсъждане на Условията за кандидатстване за покрити лодкостоянки

31.12.2020

171


На https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6519  е публикуван за коментари и бележки пакет документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).
Допустими кандидати по процедурата, са: Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; Общини или държавни учреждения. Кандидатите трябва да бъдат собственици или да имат учредени права на ползване за обекти, регистрирани като лодкодтоянки с валидно Удостоверение за експлоатационна годност, издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА).
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени по крайбрежието и в акваторията на Черно море и р. Дунав. Допустимо е кандидатстването само с един проект.
Общият бюджет на процедурата е 4.2 млн. лв. Стойността на всяко проектно предложение следва да е от 80 000 лв. до 800 000 лв. Максимален процент на съфинансиране за публичните организации е до 100%, за юридическите лица или едноличните търговци (ЕТ) е до 50 % .

Допустими за подкрепа по процедурата, са следните дейности:
1. Инвестиции, свързани с изграждането и/или осъвременяването на лодкостоянки.
2. Дейности, свързани с повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата улови.
3. Дейности, свързани с подобряване на енергийната ефективност.
4. Дейности свързани с опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.
5. Дейности свързани с подобряване на безопасността и условията на труд.
6. Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта.

Подпомагането не обхваща изграждането на нови пристанища или нови рибни борси.
Максималната продължителност на изпълнение на проект е до 18 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.
Ще се финансират проекти получили минимум 50 точки от 100 възможни.
Крайният срок за кандидатстване е 90 дни след обявяването на процедурата.
Коментари и предложения по пакета документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 22.01.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg .
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.