Обнародвано е Постановление на Министерски съвет за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2022 г.

06.01.2022

370

 

 

В брой 1 от 04.01.2022 г. на ДВ е обнародвано ПМС 481/30.12.2021 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2022 г. на основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 87, 98 и 129 от Закона за публичните финанси. В Постановлението се удължават до 31 март 2022 г. част от сроковете и разпоредбите в действалия Бюджет‘2021 г., като е определено и прилагането на някои разпоредби относно финансирането на делегираните от държавата дейности.

I. През първите три месеца на 2022 г., общините могат да разходват за същата цел неусвоените към 31 декември 2021 г. средства от трансфери по бюджетите, постъпили през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.:

 • за други целеви разходи на основание актове на Министерския съвет, за обекти, за които към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията;
 • от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, за обекти, за които към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, като при остатък той се възстановява по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
 • за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.), както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.

II. В срок до 31 март 2022 г., неусвоените към 31 декември 2021 г. средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности могат да се разходват за финансиране на делегираните от държавата дейности във всички функции, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, приети с РМС № 790/2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. (изм. и доп. с РМС № 972/2020 г. и РМС № 220/2021 г.

III. До края на месец март продължават да се прилагат разпоредбите, засягащи общините относно:

 • определяне на окончателния размер на необходимите средства за покриване на финансовата неизгодност от извършване на възложени от държавата икономически дейности и услуги, за които се предоставят субсидии (чл. 11 от ПМС № 408/2020);
 • компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет (чл. 13 от ПМС № 408/2020 г.);
 • средствата за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (чл. 14 от ПМС №408/2020 г.);
 • разходите за представителни цели на бюджетните организации (чл. 36 от ПМС №408/2020 г.);
 • извършването на разходи в полза на работниците и служителите за пътуване (чл. 37 от ПМС №408/2020 г.);
 • средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски (чл. 38 от ПМС №408/2020 г.);
 • извършването на основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи, при условие, че са осигурени другите разходи от делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностно развитие (чл. 42 от ПМС №408/2020 г.);
 • планиране на средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети в системата на предучилищното образование (чл.42 от ПМС №408/2020 г.);
 • предоставяне на информация на АСП за таксите за социални услуги (чл. 49 от ПМС №408/2020 г.);
 • субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ (чл. 51 от ПМС №408/2020 г.);
 • снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти (чл. 52 от ПМС №408/2020 г.).

Следва да се има предвид, чe в Постановлението не се предвиждат разпоредби за допълнителните трансфери за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти и компенсациите по чл. 107 от ЗДБРБ за 2021 г. за намаленията в приходите от данъка върху таксиметровия превоз на пътници и други подобни.