Обезпечено е предоставянето на топлия обяд до средата на 2022 г.

01.12.2021

253

 

Днес, 1 декември се проведе традиционната Годишна среща за отчитане на изпълнението на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане за периода 2014-2020.

В срещата се включиха общините Лом и Пловдив, както и началник отдел от НСОРБ. Участие взеха и представители на Европейската комисия (ЕК), одитиращия и сертифициращия органи на Програмата, както и Централното координационно звено към Администрацията на Министерския съвет и БЧК.

Представителите на ЕК, подчертаха че България трайно запазва позицията си на отличник сред страните-членки на ЕС, в реализацията на мерките и дейностите по Програмата. Изпълнението на българската ОП Храни е над 80% при средно такова за ЕС от 52-53%. Кризата породена от пандемията от Covid-19, е увеличила и без това сериозните неравенства и бедността в страната ни, като в тези условия подкрепата от Програмата се е превърнала във фундаментална за оцеляването на множество българи.

През програмен период 2021-2027, страната ни ще разполага с двойно повече средства за подкрепа на най-уязвимите групи, като ще се разширят и типовете помощи.

От информацията представена от Управляващия орган за изпълнението на Програмата към 31 октомври стана ясно, че за последната година 500 хил. души са подпомогнати с 5 500 тона храни.

194 общини и райони на общини имат сключени договори по операцията за предоставяне на топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19, от които се възползват 54 369 потребители. Те получават всеки работен ден супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Събраните данни по верифицираните отчети на общините, са за предоставени 6 295 172 топли обяда. Подкрепата покрива цялата страна и достига и до най-отдалечените и бедни населени места. Предоставените съпътстващи мерки, през 2021 г. до момента са за осъществени 162 440 индивидуални консултации, които са предоставени на общо 63 737 потребители. Общините са подпомогнали бедни и нуждаещи се в издаването на лични документи, подкрепили са ги и с дрехи, намерили са и работа на отделни лица. 

Няма риск от загуба на средства за 2021 г. по Програмата по правилото за автоматичното им отчисляване. При планирани 143 млн. лв., към 31 октомври вече са сертифицирани 219 млн. .лв. Осъществени са общо 309 проверки „на място“ от представители на УО. При извършените проверки не са констатирани пропуски и нарушения при предоставянето на подкрепата по Програмата.

 

Предизвикателство пред Програмата е продължаване предоставянето на топлия обяд по общинските договори, които изтичат на 10 декември. За да се обезпечи ресурс, както и НСОРБ апелира https://www.namrb.org/nsorb-s-apel-za-svoevremenno-reshenie-po-prodalzavaneto-na-podrepata-s-topal-obiad са предприети съвместни действия между УО и Сдружението. В резултат на това, по време на срещата стана ясно, че със свое Решение от днес, Министерският съвет е дал съгласие УО да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 9.07 на сто над определения бюджет на Програмата. По този начин ще се осигурят 25 425 790 лв. Средствата ще дадат възможност да се сключат допълнителни споразумения със 194 общини и райони на общини и те да продължат да предоставят топъл обяд на хората от уязвимите групи най-малко до средата на следващата година. С това ще се осигури непрекъсната подкрепа за семействата, изпаднали в тежка ситуация през зимните месеци до стартиране на новите мерки, предвидени за програмния период 2021-2027 г. Допълнителните средства са осигурени от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от COVID-19 - механизмът REACT-EU.

 

УО вече е създал организация за анексирането на общинските договори. За да се осъществи бързо този процес от страна на желаещите да продължат договорите си общини, ще се изисква минимална информация. Ще отпадне и изискването за отчитане на последния месец от предоставянето на подкрепата, преди подписването на анекс към договора за БФП.  Тъй като REACT-EU следва да има принос към зеления и дигиталния преход, ще се разшири обхвата на съпътстващите мерки с насочени към информиране на потребителите за други програми целящи намаляване на замърсяванията на въздуха, разпространение на листовки и брошури за приноса на всеки към по-зелената Европа, включване на потребителите в различни „зелени инициативи“ реализиращи се от общините и др.

 

Общините Лом и Пловдив представиха проектите си за топъл обяд по Програмата. Сериозен проблем, който се констатира са нарастващите цени на хранителните продукти, част от които са и базови за предоставянето на топлия обяд. Понастоящем община Пловдив, дофинансира 0.70 лв. на всеки предоставен топъл обяд, т.като ставката покривана от Програмата от 2.70 лв. е недостатъчна. Лом не може да си позволи такова дофинансиране. За да се адресира проблема и предоставя качествен топъл обяд, общините предлагат завишаване на ставката за топлия обяд с минимум 10-15 %. УО също е констатирал този проблем, като поема ангажимент след анексирането на договорите, което е приоритетно, в рамките на 1 месец след това, да осъществи пазарно проучване и повиши стойността на единицата топъл обяд.

 

Приносът на Програмата за обезпечаване на екзистенциалното оцеляване на над половин милион българи, може да видите в нарочно създадения видеоклип, на https://www.youtube.com/watch?v=rvuw88iNzxQ

 

 

 

 

.