Нужно е потвърждаване на участието в обучението за работа в ЕИТ преди определената в графика датата

01.03.2019

818

От 1 март. 2019 год. започна обучението на общинските специалисти за работа с информационната система на „Единната информационна точка” (ЕИТ). Групите са в състав от 15 души по един от всяка община. МТИТС е изпратило писма до общините, включени в публикувания на сайта на НСОРБ график на адрес http://www.namrb.org/zapotchva-obutchenieto-na-obshtchinskite-eksperti-za-rabota-s-edinnata-informacionna-totchka-na-mtits с молба, преди датата на обучението общината да изпрати следните данни за участника в него: трите имена, длъжност, телефон и адрес на електронна поща. Посочените данни следва да се изпратят на г-жа Виктория Джерманска на ел. адрес: vdzhermanska@mtits.government.bg . При необходимост, допълнителна информация може да бъде получена на тел. 02/9409 278.

Притеснителен е факта, че на проведеното обучение на 1 март 2019 год. от включените в групата 15 общини са потвърдили участие само четири от тях. Трябва да се има предвид, че възможностите за насрочване на допълнителни дати за пропусналите обучението представители на общини са ограничени. Същевременно съгласно чл. 4, ал. 4, т. 2 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, общините имат задължението да въвеждат в ЕИТ разнообразна информация, разделена в шест групи. На обучението представителите на общините, наред с запознаване с функциите на ЕИТ и работата с нея, получават и информация за достъпа до информационната система, без което няма да могат да изпълняват посочените законови задължения.