НСОРБ участва в парламентарните обсъждания на Закона за държавния бюджет 2020

08.11.2019

680

Кметът на Самоков и член на УС на НСОРБ Владимир Георгиев и заместник-кметът на Столична община и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси на сдружението Дончо Барбалов представиха позицията на общините на вчерашното Съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването за обсъждане на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

НСОРБ участва активно в процеса на подготовка на ЗДБРБ и постигнатите договорености са залегнали в протокол, подписан между Сдружението и Министерството на финансите.

В разглеждания законопроект за държавния бюджет 2020 са взети под внимание редица дългогодишни предложения на НСОРБ, включително това за подкрепа на финансово по-слабите общини. Въпреки това, предвидените трансфери за местни дейности все още остават далеч под нивата, за които Сдружението настоява и средствата не позволяват да бъдат осигурени повече и по-качествени публични услуги и нормално поддържане на общинските пътища и улици.

Бюджетната рамка за 2020 г. предвижда увеличение на субсидиите за общините в рамките на 456,7 млн. лв. (12%)

От 3 234,4 млн. лв. на 3 653,2 млн. лв. нараства обща субсидия за делегираните от държавата дейности, което кметовете отчитат като положителен знак, но следва да се отбележи, че увеличението с 13% на практика осигурява основно „догонването“ на ръста на минималната работна заплата от 1 януари с 10%.

Също с 13% нараства трансфера към общините за зимно поддържане и снегопочистване / от 38,2 млн. лв. на 5 млн. лв./. Увеличава се и целева субсидия за капиталови разходи – от 179,1 млн. лв. на 199,1 млн. лв. или ръст от 20 млн. лв. (11%).

Повишена е и общата изравнителна субсидия към общините, но тя нараства по-умерено - с 13 млн. лева, което е с 4% повече от 2019 г. В резултат от настойчивостта на НСОРБ по време на преговорния процес, в окончателния вариант на проекта за държавен бюджет бе включено предложеното ни за запазване на допълнителния компонент в общата изравнителна субсидия (ОИС), който осигурява изравняване на субсидиите от държавата до размерите от предходната година. По този начин беше преодолян риска 53 общини да имат намаление на тази субсидия. Припомняме, че изравняващият компонент замени компенсацията, предоставяна на общините за отпадналия пътен данък. В оставащия малко повече от месец до края на 2019 г., местните администрации щяха да бъдат изправени пред невъзможност да предприемат каквито и да било адекватни действия за да обезпечат очертаващия се дефицит в общинските бюджети за догодина.

Екипът на НСОРБ апелира да бъдат фиксирани прозрачни, устойчиви и прогнозируеми показатели за изключване на общини от системата на субсидиране. Сдружението предложи преразглеждане на границата за изключване на общини от достъп до изравнителна субсидия или за определяне на по-обективен показател за изключване. Ако критериите бъдат преразгледани, до механизма за субсидиране могат да бъдат допуснати още 4 общини: Благоевград, Бургас, Елин Пелин и Златица. В момента разликата в постоянните данъчни приходи на тези общини, изчислена на база 1 жител, надвишават границата на допустимост с едва  22 стотинки.

Общините да преосмислят нивото на местните си данъци, ако искат да разполагат с по-голям паричен ресурс, препоръча финансовият министър Владислав Горанов по време на дискусията в Парламента. Оценката на ведомство е, че постъпленията в местните бюджети от имотен данък са изключително ниски - около 300 млн. лева годишно. "Искаме да имаме модерна инфраструктура в населените места и да плащаме по 20 до 50 лева данък за имот в столицата, който струва 150 000 лева. Е, няма как да стане" – категоричен бе Владислав Горанов.

Позицията на МФ за необходимостта от предприемане на непопулярни мерки по отношение на местните данъци е последователна. Още през март министър Горанов заяви по време на парламентарен контрол, че финансовата децентрализация на общините преминава през адекватното имуществено облагане и добави: „Няма как да има виенска инфраструктура с пернишки данъци.”

Най-голямата обществена организация у нас - НСОРБ, която обединява всички 265 общини, за пореден път предлага да бъдат обсъдени възможностите 2% от подоходния данък да остава в местния бюджет. Предложението на НСОРБ няма да повиши данъчната тежест за гражданите и фирмите, тъй като е свързано с разпределение между държавата и общините на 10-процентния подоходен данък. Така българските общини ще станат конкурентни на европейските, чиито бюджети се формират предимно от споделяне с сържавата на подоходни и корпоративни данъци. Единствено в България собствените приходи на общините се формират само от имушествени данъци.

 

Допълнителна информация

Запазени условия и разпоредби в ЗДБРБ за 2020 г. от предходни години, касаещи общините:

 • възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа;
 • разпоредба за неплащане на наем от бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, както и условията за внасяне на наемите за предоставените недвижими имоти на общинските предприятия и дружества с държавно, съответно общинско участие;
 • лимити на представителните разходи на кмета и на общинския съвет;
 • ред за разходване на средства за персонал, вкл. и на общинската администрация;
 • възможност за покриване на финансовия недостиг на общини, които са бенефициенти по оперативните програми – да може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие;
 • Запазва се досегашния ред за финансиране на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ – от бюджета на МТСП/АСП;
 • Запазват се и възможностите за подкрепа на част от лицата и децата с увреждания (с над 90%, чужда помощ) по Закона за личната помощ.

Нови моменти в проекта на ЗДБРБ за 2020 г.

 • Разширено приложение на инструмента за намаляване на 80% от неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, за наложени финансови корекции – еднократно чрез сключване на тристранно споразумение между УО на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.
 • Еднократно за 2020 г. - общините да могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси (15%) чрез заеми, предоставени им от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД,
 • Разширяване на възможностите за ползване на средствата от държавния бюджет за транспорт и на ученици, които пътуват ежедневно до училище в друго населено място в рамките на една или съседни области.

 

Конкретни предложения на НСОРБ за осигуряване на допълнителни средства над заложените в законопроекта:

 • Увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи на общините със 100 млн. лв., от които минимум 80 млн. за общинските пътища;

Общините поддържат:

 • 19 500 км. общинските пътища;
 • приблизително 20 000 км републикански пътища и магистрали;
 • над 57 000 км. улична мрежа в градовете и селата;

Постъпления в общинските бюджети за пътна поддръжка -  от данъка върху превозните средства.

 • Увеличение на общата изравнителна субсидия със 17 млн. лв.;
 • Увеличение с минимум 20 млн. лв. на субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансови предприятия, предоставяни като компенсации за транспорта и с още 10 млн. лв. за компенсиране на безплатния превоз на деца и ученици по реда на ЗПУО;
 • НСОРБ предлага към разходите на ДА „Електронно управление“ да се добавят минимум 20 млн. лв. за софтуерно и хардуерно осигурява-не на процеса на електронно управление и комплексно административно обслужване в общините.

 

За допълнителна информация,не се колебайте за се свържете с ПР екипа ни: pr@namrb.org,  тел. 0885353493 – Кремена Цветкова