НСОРБ участва в обсъждане на критериите по новата програма за Енергийна ефективност

18.11.2020

387

На 18 ноември се проведе втората консултативна среща за обсъждане на предвидените в Плана за възстановяване и устойчивост на България мерки за енергийна ефективност. В нея взеха участие както представители на общините, ръководството и екипа на НСОРБ, така и на институциите – собственици на публична инфраструктура, допустима за интервенции в рамките на интегрираната програма. Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков и техните екипи представиха и мотивираха основните компоненти от механизма за изпълнение на планираните мерки за енергийна ефективност, които ще бъдат финансирани по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Заедно с експерти от УО на ОПРР бяха дискутирани набелязаните на този етап критерии за териториално разпределение на ресурса, за допустимост на отделните обекти и критериите за приоретизиране на сградите, на базата на които общините трябва да формират своите инвестиционни проекти за кандидатстване.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание на необходимостта от справедлив подход при изработването на прозрачни правила за разпределяне на ресурса, така, че достъп до Програмата да имат равнопоставено всички общини и изрази удовлетворение, че водеща роля за приоретизиране на обектите на местно ниво ще имат кметовете, т.к. това дава възможност средствата да бъдат насочени именно към обекти, чието обновяване ще допринесе за общата визия за развитие на общините. Подчертана бе важността подбора на критерии да не стеснява фокуса на бъдещите инвестиции само към големите общински центрове, но да дава възможност и за включване на публични сгради в по-малки населени места. НСОРБ предлага да бъдат въведени референтни стойности за бъдещите интервенции, което ще даде възможност за реалистично планиране, предвид ограничените средства. Предвиденият бюджет за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публичните сгради е в размер на 417 млн. лв., а по данни на АККГ на територията на общините има ок. 250 хил. подобни обекти, което ще даде възможност за инвестиции в не повече от 3 до 5 сгради в община.

Подробно дискутирани бяха и критериите, свързани с подбора и приоритизирането на многофамилните жилищни сгради, които ще бъдат включени в програмата. Те ще бъдат подбирани от списъка с резервни проекти, подадени до момента както по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, така и по ОП „Региони в растеж“, но водещият принцип ще бъде намалението на парникови газове, което ще бъде постигнато с инвестицията. Средствата, предвидени за повишаване на енергийната ефективност на този тип сгради са 1 600 000 000 лв.

В рамките на програмата за първи път ще бъде дадена възможност за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и в еднофамилни жилищни сгради. Обсъждането на критериите за допустимост и за приоретизиране на обектите ще бъде обсъждано на следваща консултативна среща.

На 27.11 УС на НСОРБ ще приеме становище на Сдружението по проекта на Плана за възстановяване и развитие. За формиране на обща позиция на НСОРБ по проекта на Плана, коментари и бележки от общините, включително предложения с обосновка за включване и на други важни инвестиции на местно ниво в него, очакваме на електронна поща: namrb@namrb.org  до 24 ноември.