НСОРБ участва в Есенната академия по администрация и управление

19.11.2021

146

За втора поредна година НСОРБ участва активно в Есенната академия по администрация и управление. Събитието се организира за осма поредна година от УНСС и привлича преподаватели от всички висши училища, които предоставят обучение в направленията „публична администрация“, „регионално развитие“ и „мениджмънт“.

Целта на форума е да създаде платформа за обсъждане на перспективите и проблемите в сферата на висшето образование, тенденциите в управлението и необходимостта от адаптиране на образователните програми във висшите училища. Над 80 преподаватели и представители на партньорски организации, сред които НСОРБ, Института за публична администрация, администрацията на Министерски съвет, общини и др. се включиха в сесиите на Есенната академия. Темите и проблематиката, с които се занимава Академията, прераснаха и в научно-изследователски проект, напредъка по който бе представен от ръководителя на катедра „Публична администрация“ в УНСС доц. Александър Вълков.

Тази година темата на Есенната академия – „Университет 2030“ бе насочена към бъдещите потребности в сферата на публичната администрация и предизвикателствата пред преподавателите и програмите за обучение.

Новите условия, в които пандемията постави както научните и образователните институции, така и администрацията, налагат сериозно преформатиране и на подходите,  и на изискванията към обучителния процес, подчерта при откриването декана на факултет „Администрация и управление“ в УНСС проф. Желев.

27 от общо 51 висши училища у нас предоставят обучение в сферата на публичните услуги и за преподавателите от тях беше интересно да се запознаят с гледната точка на самите администрации към промените и предизвикателствата.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева бе сред ключовите лектори в рамките на Есенната академия. Тя представи специфичен поглед към новите задачи на служителите в общинските администрации, провокирани от интегрирания подход на работа в новия програмен период.

„Нужни са лидери, хора, които уверено да отведат обществото в 2030 г. и да изведат на ново ниво очакванията и изискванията на всички нас към по-добро качество на живот“ – подчерта Силвия Георгиева. Тя акцентира на това, че съвременните условия и новия подход в работата на администрацията не оставят място за лукса на тясната специализация. Нужни са комплексни познания на всяко административно ниво и умения за интегрирано мислене и интегрални действия, подчерта изпълнителния директор на НСОРБ. В своята презентация тя илюстрира тази остра обществена потребност с примери за нуждата от стратегическо планиране с по-голям хоризонт, каквото изисква новия програмен период, за мислене в мащаби, които значително надхвърлят както отделните секторни политики, така и територията на отделната община. Развитието на сътрудничества, което е задължително условие в процеса на регионално развитие в следващите години, трябва да бъде базирано на взаимно доверие и увереност в компетентността и капацитета на всеки от партньорите.

Основният извод от последните 14 години, в които европейските средства диктуват развитието на регионите, очертава сериозни дефицити: не умеем да инвестираме далновидно, не знаем как да планираме инвестициите, как да ги реализираме ефективно, как да ги насочваме към постигане на резултат, а не към отчитане на дейност, подчерта Силвия Георгиева.

Доброто познаване на отговорностите на местната власт вече не е достатъчно за ефективно управление. Знанията за общите европейски политики и приоритети и уменията за тяхното адаптиране и вграждане на местно ниво ще имат все по-голяма тежест в успеха, към който се стреми всяка административна структура. Според нея, в образователния процес е нужно да се намерят правилните подходи за формиране на управленска, цифрова, екологична и гражданска култура от ново поколение.

НСОРБ активно работи за повишаване квалификацията на служителите в общинските администрации, подчерта Силвия Георгиева, но не по-малко важен приоритет е привличането на млади, дръзки, талантливи и смели хора в администрациите по места.

Евгения Немска – координатор на стажантската програма на НСОРБ, представи амбициозния проект на Сдружението, който е насочен към повишаване авторитета на администрацията и привличане на млади професионалисти в общините.

„Университетите се обединяват за по-доброто образование на студентите и НСОРБ може да бъде част от тази съвместна дейност“ – подчерта в представянето на проекта Е.Немска и обърна внимание на неговия потенциал със съвместни усилия да допринесем за привличането на качествени експерти в общинските администрации.

Стажантската програма на НСОРБ предлага няколко нива на студентски стажове и широки възможности за професионална реализация. Първата покана, която ще бъде обявена официално на 11 декември – рождения ден на НСОРБ,  ще бъде ориентирана именно към университетите за участие в групови стажове. Лятната сесия на програмата е насочена към възможности за провеждане на индивидуални стажове в избрана община или в структурите на НСОРБ. Програмата дава възможност за реална ориентация в избраната специалност и стимулира студентите към прилагане на творчески решения към проблеми в публичната среда. Подробна информация за стажантската програма на НСОРБ е публикувана на сайта на НСОРБ https://www.namrb.org/stazantska-programa

Проектът на НСОРБ е многосекторен и дава възможност на студенти от различни специалности да открият своята бъдеща реализация в общинските структури, подчерта Е. Немска и даде пример за проекта, над който работят възпитаници на УАСГ и община Димитровград за ревитализация на емблематичната за града водна кула.

Темите, представени от екипа на НСОРБ, предизвикаха голям интерес в академичната общност и  УНСС покани Сдружението за участие във виртуалните срещи със студенти от 3-ти и 4-ти курс, които ще се проведат през декември и са насочени към формиране на професионалната ориентация на младите хора.

Осмата Есенна академия по администрация и управление оформи и идеята за създаване на научно-практическа общност, която да изследва, анализира и развива технологиите на образование в сферата на управлението. Участниците обсъждат възможността за създаване на Академия за публична администрация, която да координира както усилията в научната сфера, така и да предлага съвременни практически ориентирани обучителни програми за усъвършенстване на кадрите в администрацията.