НСОРБ сигнализира за проблеми при подготовката и реализацията на проектите по патронажната грижа

08.02.2021

295

 

НСОРБ уведоми Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за констатирани от общините затруднения при подготовката и реализацията на проекти по процедура „Патронажна грижа +”.

Три са основните проблеми, както следва:  

  • Първият, за който НСОРБ информира още на етап обсъждане на проекта на Условията за кандидатстване, е недостатъчният размер на компенсацията за предоставянето на патронажната грижа и малкият минимален брой на потребителите по общини, както в сравнение с нуждите от услугата, така и от обхванатите по нея потребители по предходната аналогична схема.
  • Вторият проблем се отнася до риска от невъзстановяване на средства по проекти стартирали от 01.01.2021 г., поради липсата на изрично изискване в Условията за кандидатстване за решение на Общинския съвет за възлагането на патронажната грижа като услуга от общ икономически интерес (УОИИ).
  • Последният проблем касае невъможността в социалните услуги държавно делегирана дейност да се назначава специализиран персонал по процедурата, като това е разяснено в отговорите на поставени от общините въпроси.

В писмото си, Сдружението предлага, в предстоящото Ръководство на бенефициента, да се адресират констатираните проблеми, за да се създадат условия за предоставянето на адекватна и навременна грижа за най-уязвимите групи от населението. Това би могло да се осъществи, с предоставянето на възможност за изменение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, чрез пренасочването на ресурс между отделните направления, преосмисляне ограничението за наемане на специализиран персонал в социалните услуги и детайлно разписване на документите за верифициране на разходи от 01.02.2020 г., включително решения на Общинските съвети за възлагането на патронажната грижа като УОИИ, в хода на реализацията на проектите. Пълният текст на писмото на: https://www.namrb.org/izpalnenie