НСОРБ с принципна позиция за промените във ВиК сектора

29.04.2020

127

На последното си заседание /28.04.2020 г./ Управителният съвет на НСОРБ прие принципите, които Сдружението ще следва в хода на предстоящите обсъждания на проекта за нов Закон за ВиК.

Категоричната позиция на общините е, че подобен правен акт, който урежда обществени отношения, пряко и косвено свързани с качеството на живот на всеки гражданин, следва да бъде изготвен след прецизна оценка на предимствата и недостатъците на действащата в момента правна уредба в сектора и на оценка на реалното състояние на ВиК операторите и ВиК системите на територията на страната. Новият закон следва да бъде базиран на обстоен анализ на международното законодателство в областта на ВиК и прилагането на различни подходи при управлението в сектора, като бъдат взети под внимание добрите практики в други европейски държави.

НСОРБ смята, че закон, регулиращ стратегически системи от сериозен обществен интерес, следва да бъде разработен като съвременен рамков закон, отчитащ правото на различни форми на собственост и управление на активите, в съответствие с Конституцията и действащите закони в страната. Законът трябва да стимулира израждането на партньорски отношения между операторите / респективно Асоциациите в сектора/, общините и държавата в полза на гражданите и бизнеса, като крайни потребители на услугата

НСОРБ счита, че законът трябва да предвижда гъвкав модел за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите – както директно от публичните субекти / общини, държава и асоциации/, така и от търговски дружества и да бъде регламентирана равнопоставеността на собствениците.

 Сдружението възразява срещу предложеното задължително окрупняване на ВиК предприятията и срещу намеренията Общинските съвети да бъдат лишени от правомощия. Общините трябва да имат свобода на избор и да определят кой оператор ще може по-добре да управлява техните собствени активи и да предоставя услугата на гражданите.

НСОРБ предлага в бъдещия закон да бъдат регламентирани стандарти за качество на услугата, предоставяна от ВиК операторите, независимо от тяхната собственост и териториален обхват.