НСОРБ с предложения за състоянието на общинските пътища и уличната мрежа до МРРБ

06.01.2022

215

НСОРБ изпрати писмо до Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството с предложения и информация за състоянието на общинските пътища и уличната мрежа в населените места, като част от цялостната транспортна система на страната.

Към днешна дата общините са собственици на около 19 500 км пътища (четвъртокласна пътна мрежа) и над 57 000 км улична мрежа, както и прилежащата към нея подземна и надземна инфраструктура (тротоари, подлези, надлези, ВиК, улично осветление и др.) в градовете и селата.

Обърнахме внимание на министъра върху част от резултатите от изготвения от екипа на НСОРБ анализ на информацията за актуалното експлоатационно състояние на общинските пътища и съоръжения, получен от 260 общини през 2020 година. Според получените данни:

  • Около 1200 общински пътя са в лошо състояние, около 900 са в незадоволително и едва 200 са в отлично;
  • Около 60% от общинските пътища или части от тях имат необходимост от ремонт или реконструкция. Това означава, че повече от половината или значителна площ от настилката на тези пътища е повредена, с образувани коловози и деформации;
  • Общата дължина (на база представилите информация 260 общини) с необходимост от ремонт/реконструкция са 11 250 км. общински пътища.

По първоначален разчет за необходимите средства за възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на общинските пътища, установихме, че близо 5 млрд. лв. са необходими за ремонт и реконструкция на общинските пътища.

В допълнение, по представените данни от общините, над 380 съоръжения (в т.ч. мостове, пътни надлези и подлези, водостоци) са в лошо състояние, част от тях в аварийно и едва 86 в отлично. Поради комплексност на съоръженията обаче, не би могло да се определи конкретна стойност за ремонта или реконструкцията им.

Като резултат от представените по-горе данни, Управителният съвет на НСОРБ предложи на МРББ и МФ обсъждането на траен приходоизточник за поддържане на общинската пътна мрежа, който да бъде прогнозируем и позволяващ на всяка община да направи и изпълни своята програма за реновиране на пътната инфраструктура. Такова предложение на НСОРБ е създаването на Национална програма „Общински пътища“, която да бъде финансирана от националния бюджет и администрирана от МРББ. Предлагаме критериите за достъп на общините до Програмата „Общински пътища“ да отчитат състоянието на отсечките, както и разпределението им по райони за планиране да бъдат изработени съвместно с НСОРБ.

Разчитаме на разбиране от страна на МРРБ, че е необходимо по сходен начин, така както държавата осигурява основния ресурс за ремонти и поддръжка на републиканските пътища, да се търсят решения и за изцяло местните пътища, за да се постигне еднакво европейско качество на пътната инфраструктура.