НСОРБ с конкретни предложения към бъдещия Парламент

26.03.2021

153

С обсъждане на организационно-технически въпроси, свързани с подготовката и провеждането на предстоящите избори и разпределението на ангажиментите между различните отговорни институции започна днешното / 26.03.2021 г./ заседание на УС на НСОРБ. Сдружението е информирало отговорните институции за проблемите, с които се сблъскват местните власти с напредване на подготовката за изборния ден.

  

Членовете на УС приеха становището на организацията по Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който бе публикуван за обществено обсъждане в средата на месец февруари.

Принципните бележки на НСОРБ са свързани с констатациите, че  Националният план не предлага промени на досегашния модел на управление на отпадъците и не решава основните проблеми в управлението на битовите отпадъци. „Белите петна“ в документа НСОРБ вижда в липсата на ясно дефиниране на отговорностите и задълженията на всички субекти, ангажирани в процеса на управление на отпадъците и разделяне на правата и отговорностите между общините и организациите по оползотворяване на отпадъците.

Във връзка с промените, приети в Закона за пчеларството (ДВ бр. 13/16.02.2021 г.), редица общини констатират  проблем, свързан с финансовите средства, получени от общините при възмездното ползване на полските пътища. Съгласно измененията тези приходи трябва  да се разходват за тяхното трасиране и поддържане, което на практика превръща прихода в целеви и отнема правомощията на общинските съвети да вземат решение за разходването на средствата в интерес на гражданите. В обсъжданото становище на НСОРБ се констатира, че измененията са в разрез и със Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвидените в тях ред и условия за разходване на постъпления от наем и аренда на земеделски земи - общинска собственост.

НСОРБ предвижда да сезира ресорните комисии по земеделието и по местното самоуправление към 45-то Народното събрание за неприложимостта на разпоредбите по ал. 21, чл. 37в от ЗСПЗЗ (ДВ 13 от 2021 г.) и да предложи тяхната отмяна. Членовете на УС гласуваха и решение да бъдат изготвени предложения за промени в ЗСПЗЗ, която да задължи ползвателите на полски пътища да полагат грижата за тях.

    

Кметовете обсъдиха и някои проблеми, свързани с прилагането на новото социално законодателство, в сила от 01.01.2021 г. Разминаванията между целевите групи за подкрепа по проектите, финансирани с европейски средства и подпомаганите по линия на действащото законодателство, водят до изключване на цели групи хора с увреждания от механизма за асистентска подкрепа. По предложение на кмета на община Върбица и член на УС на НСОРБ Мердин Байрям към лицата с увреждания бяха добавени и децата, които към момента също са ощетени от законовите разпоредби.

УС на НСОРБ разгледа изготвения от екипа на Сдружението Анализ на размера на ставките на местните данъци и такси за 2021 г. За 2021 г. няма съществени нормативни промени, които да оказват влияние върху провежданите на местно ниво данъчни политики и определянето на размерите на местните данъци и такси. Поради това и във връзка с Ковид – кризата, общините подхождат много предпазливо по отношение на промените в размерите на данъците и на местните такси. Като цяло се увеличава делът на общините, които запазват размерите им от предходни години, са общите констатации в Анализа. Преобладаващата част от общините (90%) прилагат единна ставка за данъка върху недвижимите имоти, основно поради липсата на нормативно основание в ЗМДТ. По отношение на ТБО общините прилагат разнообразни подходи при определяне на размера – съобразно населеното място, в което се намира имота, съобразно вида на имота и др. Средно 64% от общините са избрали комбиниран вариант на основа за определяне на таксата – количество, съобразно съдовете и промил върху данъчната оценка. Като цяло увеличение на ТБО се наблюдава в 35% от общините, а в други 20% се намаляват отделни ставки по видове имоти. Пълният текст на Анализа ще бъде изпратен до всички общини.

    

УС на НСОРБ одобри  подписване на меморандуми за сътрудничество между НСОРБ и професионалните организации в сектор инвестиционно проектиране и строителство (Камара на архитектите в България (КАБ), Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК), Камара на строителите в България (КСБ).

Продължават обсъжданията по възможностите, формата и датата за провеждане на Общото събрание  на НСОРБ. Бе възприет подхода екипът на Сдружението да продължи подготовката на годишния форум на организацията, като в зависимост от конкретната епидемична обстановка в страната и действащите ограничения, ще бъде търсена възможност за провеждане на ОС присъствено. По отношение на конкретната дата за Общото събрание, УС отложи вземането на решение.