НСОРБ с конкретни предложения как да бъдат подпомогнати общините

25.03.2020

697

В условията на въведеното извънредно положение местните власти поеха значителна част от отговорностите за ограничаване разпространението на заразата и минимизиране негативния ефект от въведените ограничения. Общините са най-експедитивни и стриктни по отношение прилагането на всички разпоредби на министерствата и Националния оперативен щаб.

Огромен ресурс – както човешки, така и финансов е мобилизиран на местно ниво за обезпечаване на уязвимите групи хора с най-неотложните грижи, продукти и медикаменти, за дезинфекция на обществени сгради и транспорт, за преструктуриране на редица общински дейности, така, че да не бъдат нарушавани основни права на гражданите и в същото време да бъде гарантирана безопасността на гражданите и на работещите служби и предприятия.

Задачите, които продължават да поемат общините, значително надхвърлят възможностите на администрацията и планираните общински средства в бюджетите. И ако солидарната подкрепа и разбирането на хората, активира множество доброволци в помощ на допълнителните мерки на общинско ниво, финансовите резерви в много общини от страната са на изчерпване.

На база анализа на информацията за предприеманите от общините мерки и въвежданите на национално ниво ограничения и изисквания, НСОРБ изготви пакет от предложения, които са изпратени до вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите Владислав Горанов.

Най-важните възможни решения:

  • Работещи механизми за целево финансово подпомагане на общините във връзка с прилагане на противоепидемиологичните мерки на местно ниво
  • Осигуряване на заемни средства, които в последствие ще бъдат покрити с ресурс от европейските фондове.

Общините приветстват осигуряването на допълнителни 20 млн. лв. за подкрепа на патронажната грижа чрез освободен ресурс по линия на ОПРЧР. С предоставената информация общините активно съдействаха за намиране на най-оптималните характеристики на процедурите, които ще бъдат обявени, но за повече от половината общини достъпът до този ресурс ще бъде възможен след подготовка и одобрение на проекти. Затова НСОРБ предлага да бъде създаден механизъм за отпускане на безлихвени кредити от МФ с по-дълъг срок за възстановяване (спрямо настоящия – до края на календарната година), които общините да използват за да предприемат необходимите мерки веднага, а средствата да бъдат възстановявани в държавния бюджет след верифицирането на разходите по дадения проект и изплащането им от съответната оперативна програма.

  • Гарантиране на по-широки възможности и финансова гъвкавост на местно ниво за финансиране на противоепидемиологичните мерки.

НСОРБ предлага обсъждане на  спешни промени в подзаконовата нормативна уредба, които   да осигурят свеж ресурс в общинските бюджети, чрез:

  • Ползване на част от неразходваните средства с целеви характер – например от целевия трансфер за зимно поддържане и снегопочистване, които поради по-топлата зима са налични като преходен остатък;
  • Освобождаване на средствата, акумулирани по сметки на общините от ползвателите на земеделски земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им и е изтекъл 10 годишния давностен срок, съгласно ЗСПЗЗ;
  • Възможност за ползване на обезпеченията по ЗУО;
  • Спиране на сроковете по изпълнителни дела на държавата срещу общини, събирани от НАП;
  • Предоставяне на възможност за извършване на вътрешни компенсирани промени в рамките на бюджета, които да позволят оперативно пренасочване на икономиите от разходи за издръжка на практически затворените детски градини, детски ясли, културни институти и спортни съоръжения за времето на извънредното положение към други неотложни разходи;
  • Разширяване на обхвата на подкрепата от държавния бюджет за покриване на транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища до изтичането на извънредното положение. Съгласно ПМС 381/30.12.2019 г. от субсидиране на транспортните разноски за доставки на хляб и основни хранителни продукти (два пъти седмично) се възползват жителите на населени места с население до 500 жители (без курортите);
  • Възстановяване на направените от общините разходи за прилагането на противоепидемиологичните мерки от централния бюджет и/или за сметка на резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Независимо от конкретните инструменти за подкрепа на общините, които пряко прилагат решенията и разпоредбите на правителството и Националния оперативен щаб, най-важното условие за консолидиране на усилията в овладяването на пандемията остават ясните и точни указания и добрата координация с компетентните държавни структури, се казва в писмото на НСОРБ.

Сдружението остава в готовност за систематизиране и предоставяне на необходимата информация за потребностите на общините, а също така и за оперативно съдействие на общините по всички възникнали казуси.