НСОРБ публикува публична покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Консултантски услуги за подобряване на макро-рамката на общинските финанси и на местните системи за управление “

805

НСОРБ публикува публична покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Консултантски услуги за подобряване на макро-рамката на общинските финанси и на местните системи за управление “, в качеството му на бенефициент по Договор № BG11-PC 02 NFM/21.05.2013 г., за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия”, финансиран по Програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата: